Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 22
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yang SJ , Won EJ , Cho D , Shin MG , Ryang DW .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):279-280. English. Letter. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.279
Yu N , Shin S , Lee KA .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):275-278. English. Case Reports. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.275
Kim YJ , Park TS , Han MY , Yoon HS , Choi YS .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):272-274. English. Case Reports. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.272
Cho WK , Jung IA , Kim J , Chae H , Kim M , Chung NG , Suh BK .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):269-271. English. Case Reports. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.269
Bang HI , Park R , Park ES , Choi IH , Kim KH , Shin JW , Choi TY , Han K , Won JH .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):260-262. English. Case Reports. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.260
Shin SY , Lee ST , Kim HJ , Ki CS , Jung CW , Kim JW , Kim SH .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):257-259. English. Case Reports. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.257
Chung HS , Kim K , Hong SS , Hong SG , Lee K , Chong Y .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):246-249. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.246
Park SH , Kim SY , Lee SM , Yi J , Kim IS , Kim HH , Chang CL , Lee EY , Song MK , Shin HJ , Chung JS .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):233-237. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.233
Wang G , Wang L , Sun S , Wu J , Wang Q .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):226-232. English. Original Article. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.226
Chun S , Huh HJ , Lee NY .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):205-211. English. Original Article. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.205
Moon HW , Chung HJ , Park CM , Hur M , Yun YM .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):198-204. English. Original Article. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.198
Ko DH , Won D , Jeong TD , Lee W , Chun S , Min WK .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):194-197. English. Comparative Study. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.194
Kim B , Lee ST , Kim HJ , Kim SH .
Ann Lab Med. 2015 Mar;35(2):187-193. English. Original Article. https://doi.org/10.3343/alm.2015.35.2.187
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.