Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim K , Lee JH , Kim SC , Cha DR , Kang YS .
Kidney Res Clin Pract. 2014 Dec;33(4):229-233. English. Case Report. https://doi.org/10.1016/j.krcp.2014.09.001
Lee EC , Kim GA , Koo JW .
Kidney Res Clin Pract. 2014 Dec;33(4):222-225. English. Case Report. https://doi.org/10.1016/j.krcp.2014.08.002
Kim JH , Bae SM , Park SK .
Kidney Res Clin Pract. 2014 Dec;33(4):217-221. English. Case Report. https://doi.org/10.1016/j.krcp.2014.08.004
Na HY , Lee YK , Shin SK , Yang DH , Cheon W , Park JH , Lee JH , Song JO , Jo YI .
Kidney Res Clin Pract. 2014 Dec;33(4):210-216. English. Original Article. https://doi.org/10.1016/j.krcp.2014.10.001
Lim D , Lee DY , Cho SH , Kim OZ , Cho SW , An SK , Kim HW , Moon KH , Lee MH , Kim B .
Kidney Res Clin Pract. 2014 Dec;33(4):199-203. English. Original Article. https://doi.org/10.1016/j.krcp.2014.10.003
Yoon CY , Lee M , Kee YK , Lee E , Joo YS , Han IM , Han SG , Oh HJ , Park JT , Han SH , Kang SW , Yoo TH .
Kidney Res Clin Pract. 2014 Dec;33(4):192-198. English. Original Article. https://doi.org/10.1016/j.krcp.2014.10.002
Woo SA , Ju HY , Kwon SH , Lee JH , Choi SJ , Han DC , Hwang SD , Hong SY , Jin SY , Gil HW .
Kidney Res Clin Pract. 2014 Dec;33(4):187-191. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.1016/j.krcp.2014.07.006
Choi S , Jung WS , Cho NS , Ryu KH , Jun JY , Shin BC , Chung JH , Yeum CH .
Kidney Res Clin Pract. 2014 Dec;33(4):181-186. English. Original Article. https://doi.org/10.1016/j.krcp.2014.08.003
Brodsky SV .
Kidney Res Clin Pract. 2014 Dec;33(4):174-180. English. Review. https://doi.org/10.1016/j.krcp.2014.11.001
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.