Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
.
Diabetes Metab J. 2019 Jun;43(3):381-381. English. Published Erratum. https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0100
Kang YE , Kim JM , Yi HS , Joung KH , Lee JH , Kim HJ , Ku BJ .
Diabetes Metab J. 2019 Jun;43(3):368-376. English. Original Article. https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0066
Yu ZB , Li D , Chen XY , Zheng PW , Lin HB , Tang ML , Jin MJ , Wang JB , Chen K .
Diabetes Metab J. 2019 Jun;43(3):350-367. English. Original Article. https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0108
Oh TJ , Kim YG , Kang S , Moon JH , Kwak SH , Choi SH , Lim S , Park KS , Jang HC , Hong JS , Cho NH .
Diabetes Metab J. 2019 Jun;43(3):342-349. English. Original Article. https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0086
Li S , Wang J , Zhang B , Li X , Liu Y .
Diabetes Metab J. 2019 Jun;43(3):319-341. English. Original Article. https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0060
Yang HK , Lee SH , Shin J , Choi YH , Ahn YB , Lee BW , Rhee EJ , Min KW , Yoon KH .
Diabetes Metab J. 2019 Jun;43(3):287-301. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0054
Oh TJ , Yu JM , Min KW , Son HS , Lee MK , Yoon KH , Song YD , Park JY , Jeong IK , Cha BS , Kim YS , Baik SH , Kim IJ , Kim DM , Kim SR , Lee KW , Park JH , Lee IK , Park TS , Choi SH , Park SW .
Diabetes Metab J. 2019 Jun;43(3):276-286. English. Randomized Controlled Trial. https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0051
Kim NH .
Diabetes Metab J. 2019 Jun;43(3):273-275. English. Editorial. https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0102
Ferrell JM , Chiang JY .
Diabetes Metab J. 2019 Jun;43(3):257-272. English. Review. https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0043
Woo CY , Jang JE , Lee SE , Koh EH , Lee KU .
Diabetes Metab J. 2019 Jun;43(3):247-256. English. Review. https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0221
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.