Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 17
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Cheung R , Xiong L , Chang SK , Tse CT , Pang YY , Mok V , Leung T , Tsoi TH , Li R , Mok M , Chang CM , Lau KK , Sheng B , Li T , Yeung J , Leung PC , Chook P , Wong KS .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):361-363. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00962
Mo H , Kwon HM , Choi JS , Ahn SJ , Lee YS .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):358-360. English. Letter. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00311
Suh HI , Hong JM , Lee KS , Han M , Choi JW , Kim JS , Demchuk AM , Lee JS .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):352-354. English. Letter. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00283
Choi JC , Lee JS , Park TH , Cho YJ , Park JM , Kang K , Lee KB , Lee SJ , Kim JG , Lee J , Park MS , Choi KH , Kim JT , Yu KH , Lee BC , Oh MS , Cha JK , Kim DH , Nah HW , Kim DE , Ryu WS , Kim BJ , Bae HJ , Kim WJ , Shin DI , Yeo MJ , Sohn SI , Hong JH , Lee J , Hong KS .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):344-351. English. Original Article. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00185
Jeong HY , Chang JY , Yum KS , Hong JH , Jeong JH , Yeo MJ , Bae HJ , Han MK , Lee K .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):337-343. English. Original Article. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00276
Jeon SB , Kwon SU , Park JC , Lee DH , Yun SC , Kim YJ , Ahn JS , Kwun BD , Kang DW , Choi HA , Lee K , Kim JS .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):328-336. English. Original Article. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00262
Kim JH , Suh SH , Chung J , Oh YJ , Ahn SJ , Lee KY .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):321-327. English. Original Article. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00164
Song TJ , Kim YD , Yoo J , Kim J , Chang HJ , Hong GR , Shim CY , Song D , Heo JH , Nam HS .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):312-320. English. Original Article. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00171
Lee MJ , Park SJ , Yoon CH , Hwang JW , Ryoo S , Kim SJ , Kim GM , Chung CS , Lee KH , Bang OY .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):304-311. English. Original Article. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00290
Kim BJ , Yoon Y , Sohn H , Kang DW , Kim JS , Kwon SU .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):297-303. English. Original Article. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00360
Kim J , Park JE , Nahrendorf M , Kim DE .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):286-296. English. Review. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00906
Kim YD , Jung YH , Saposnik G .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):273-285. English. Review. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00885
Zhang Z , Chopp M .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):267-272. English. Review. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00206
Bang OY , Kim EH , Cha JM , Moon GJ .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):256-266. English. Randomized Controlled Trial. https://doi.org/10.5853/jos.2016.01263
Kim JS .
J Stroke. 2016 Sep;18(3):243-243. English. Editorial. https://doi.org/10.5853/jos.2016.01284
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.