Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 20
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Joo SI , Cho SI , Choi HS , Kim EC .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):237-244. Korean. Original Article.
Lim CS , Kim YK , Lee KN .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):233-236. Korean. Original Article.
Yoon KS , Chun HJ , Jang YW , Choi GJ , Jeon DS , Kim JR , Kim YJ .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):215-231. Korean. Comparative Study.
Kang HJ , Lee KM .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):209-214. Korean. Original Article.
Lee CH , Park DW , Lee MK , Yoon KJ .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):197-208. Korean. Original Article.
Shin HJ , Xu XS , Lee J , Lee K , Chong Y , Kwon OH .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):191-196. Korean. Original Article.
Kim SJ .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):185-190. English. Original Article.
Jang IH , Uh Y , Park IG , Yoon KJ , Kwon SO .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):179-183. Korean. Case Report.
Song W , Kim HT , Lee KM .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):173-177. Korean. Original Article.
Lee WG , Kwak YS .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):167-172. Korean. Original Article.
Seo DH , Hong YJ , Chun SI , Chung JW , Park JH , Kim JQ .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):161-165. English. Original Article.
Choi MH , Lee JS , Chung WS .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):151-160. Korean. Original Article.
Kim JQ , Kwon OH , Kwon HJ , Kim YK , Kim JM , Kim JW , Kim TJ , Moon DS , Park IJ , Suh SP , Song J , Jung YS .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):139-149. Korean. Original Article.
Kwon OH , Lim HS , Kim HS , Kim DU , Kim YK , Kim JQ , Shin S , Jang YS , Cho HS .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):115-137. Korean. Original Article.
Kim DW , Kwon KC , Kwon SW , Kim KH , Kim WB , Kim HO , Oh YC , Cha YJ , Choi BR , Ryu KH , Ryang DW , Han KS , Hwang YS .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):107-113. Korean. Original Article.
Cho SS , Yoo YM , Kim JQ , Kim KD , Kim YA , Kim CH , Min WK , Yoon K , Yoon CH , Lee KN .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):89-105. Korean. Original Article.
Kim TY , Kim DA , Kim BC , Kim JS , Kim HS , Park MH , Park AJ , Son HC , Oh JS , Yoon HJ , Lee KS , Lee HR , Lim KS , Cha YJ .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):49-87. Korean. Original Article.
Chung WS , Ra DJ , Do WS , Song KS , Yang DU , Yoon HD , Yoon HS , lee WS , Cho HI , Chi HS , Han KJ .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):33-48. Korean. Original Article.
Pai CH , Kim DK , Kim BC , Kim EC , Park JJ , Suh JT , Lee KW , Lee KM , Lee DH , Cho KJ , Choi TY , Hong SI .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):19-32. Korean. Original Article.
Kim YK , Kwon OH , Kim KD , Kim SS , Kim JW , Kim JQ , Kim TJ , Min WK , Park MR , Ahn KS , Jung NS , Jung HS , Hong KS .
J Clin Pathol Qual Control. 1997 Jun;19(1):1-17. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.