Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Min SH , Lee CM , Jung HJ , Lee KG , Suh YS , Shin CI , Kim HH , Yang HK .
J Gastric Cancer. 2013 Dec;13(4):266-272. English. Case Report. https://doi.org/10.5230/jgc.2013.13.4.266
Park JY , Kim YW , Ryu KW , Eom BW , Yoon HM , Reim D .
J Gastric Cancer. 2013 Dec;13(4):255-262. English. Original Article. https://doi.org/10.5230/jgc.2013.13.4.255
Jang JS , Shin DG , Cho HM , Kwon Y , Cho DH , Lee KB , Park SS , Yoon J , Jang YS , Kim IM .
J Gastric Cancer. 2013 Dec;13(4):247-254. English. Original Article. https://doi.org/10.5230/jgc.2013.13.4.247
Yi HW , Kim SM , Kim SH , Shim JH , Choi MG , Lee JH , Noh JH , Sohn TS , Bae JM , Kim S .
J Gastric Cancer. 2013 Dec;13(4):242-246. English. Original Article. https://doi.org/10.5230/jgc.2013.13.4.242
Choi WS , Seo HS , Song KY , Yoon JH , Kim O , Nam SW , Lee JY , Park WS .
J Gastric Cancer. 2013 Dec;13(4):232-241. English. Original Article. https://doi.org/10.5230/jgc.2013.13.4.232
Yang SW , Kim MG , Lee JH , Kwon SJ .
J Gastric Cancer. 2013 Dec;13(4):226-231. English. Original Article. https://doi.org/10.5230/jgc.2013.13.4.226
Ki YJ , Ji SH , Min JS , Jin SH , Park S , Yu HJ , Bang HY , Lee JI .
J Gastric Cancer. 2013 Dec;13(4):214-225. English. Original Article. https://doi.org/10.5230/jgc.2013.13.4.214
Kang SJ , Jung MR , Cheong O , Park YK , Kim HG , Kim DY , Kim HW , Ryu SY .
J Gastric Cancer. 2013 Dec;13(4):207-213. English. Original Article. https://doi.org/10.5230/jgc.2013.13.4.207
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.