Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 11
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Choi HY , Park CW , Noh JY , Heo JY , Kim MJ , Choi WS , Jo YM , Song JY , Kim WJ , Cheong HJ .
Infect Chemother. 2009 Jun;41(3):205-209. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3947/ic.2009.41.3.205
Moon SY , Choi YS , Park MY , Lee JA , Chung MK , Chung HS , Jung DR , Song JH , Peck KR .
Infect Chemother. 2009 Jun;41(3):199-204. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3947/ic.2009.41.3.199
Park CW , Cheong HJ , Song JY , Jo YM , Choi WS , Kim MJ , Kim WJ .
Infect Chemother. 2009 Jun;41(3):196-198. English. Case Report. https://doi.org/10.3947/ic.2009.41.3.196
Kim DH , Lee KY , Kim MS , Youn YS , Hwang JY , Rhim JW , Kang JH , Lee JS .
Infect Chemother. 2009 Jun;41(3):190-195. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3947/ic.2009.41.3.190
Kim JY , Kim TH , Choo EJ , Jeon MH , Lee EJ , Kim JH , Park EJ , Lee JC , Jin SY .
Infect Chemother. 2009 Jun;41(3):185-189. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3947/ic.2009.41.3.185
Kim J , Jeon S , Rhie H , Lee B , Park M , Lee H , Lee J , Kim S .
Infect Chemother. 2009 Jun;41(3):181-184. English. Note. https://doi.org/10.3947/ic.2009.41.3.181
Kim CK , Yum JH , Lee SG , Lee Y , Choi JY , Kim JM , Lee K , Chong Y .
Infect Chemother. 2009 Jun;41(3):174-180. Korean. In Vitro. https://doi.org/10.3947/ic.2009.41.3.174
Lee JE , Park SJ , Kim SH , Kim MN , Lee NY , Lee BK , Lee SO , Kim YS , Woo JH , Choi SH .
Infect Chemother. 2009 Jun;41(3):165-173. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3947/ic.2009.41.3.165
Kim TH , Lee JY , Park HM , Kim SS , Shin HJ , Bang JH , Shin HS , Kim JY .
Infect Chemother. 2009 Jun;41(3):160-164. English. Original Article. https://doi.org/10.3947/ic.2009.41.3.160
Song JH , Jung KS , Kang MW , Kim DJ , Pai H , Suh GY , Shim TS , Ahn JH , Ahn CM , Woo JH , Lee NY , Lee DG , Lee MS , Lee SM , Lee YS , Lee H , Chung DR , .
Infect Chemother. 2009 Jun;41(3):133-153. Korean. Review. https://doi.org/10.3947/ic.2009.41.3.133
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.