Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Choi SH , Seo H , Oh SJ , Hong GR , Kang SM , Lee MH , Rim SJ , Jang Y , Chung N , Cho SY .
Korean Circ J. 2003 Apr;33(4):338-342. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.4.338
Lee YA , Kim JH , Lee SH , Chon S , Lim DS , Jung SM , Choi RK , Hong SK , Hwang HK .
Korean Circ J. 2003 Apr;33(4):333-337. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.4.333
Kim HJ , Jang HS , Kim JM , Lee YS , Kim KR , Kim JA , Jeon ES , Byun JH , Kim DK .
Korean Circ J. 2003 Apr;33(4):321-332. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.4.321
Yoo BS , Yoon JH , Kim JY , Choi HM , Lee SH , Hwang SO , Choe KH , Ko JS .
Korean Circ J. 2003 Apr;33(4):311-320. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.4.311
Shin HS , Sung KC , Jung CH , Kim BS , Kang JH , Lee MH , Park JR , Lim SY , Ryu SH , Beck SH , Hyun KS .
Korean Circ J. 2003 Apr;33(4):302-310. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.4.302
Cho EJ , Youn HJ , Rho TH , Lee MY , Chung HO , Jeon HK , Kim HY , Kim CJ , Chae JS , Kim JH , Choi KB , Hong SJ .
Korean Circ J. 2003 Apr;33(4):294-301. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.4.294
Min PK , Kim HJ , Ahn JA , Jung JH , Kang WC , Chung WJ , Byun YS , Hong GR , Kang SM , Choi D , Rim SJ , Jang Y , Chung N , Cho SY .
Korean Circ J. 2003 Apr;33(4):284-293. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.4.284
Kim BJ , Gwon HC , Hong JS , Sung JD , Lee SC , Park SW , Kim JS , Jeon ES , Kim DK , Lee SH , Hong KP , Park JE , Seo JD .
Korean Circ J. 2003 Apr;33(4):277-283. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.4.277
Choi JH , Zhang SY , Cho YS , Whang KK , Lee JH , Oh S , Chae IH , Zo JH , Kim HS , Oh BH , Lee MM , Choi YS , Park YB .
Korean Circ J. 2003 Apr;33(4):269-276. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.4.269
Youn HJ , Park CS , Cho EJ , Jung HO , Jeon HK , Chung WS , Kim JJ , Seong KB , Chae JS , Kim JH , Choi KB , Hong SJ .
Korean Circ J. 2003 Apr;33(4):259-268. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.4.259
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.