Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 24
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Jang S , Jung KI , Yoo WK , Jung MH , Ohn SH .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):168-168. English. Published Erratum. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.168
No authors listed .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):167-167. English. Published Erratum. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.167
Chung SW , Park SW , Seo YJ , Kim JH , Lee CH , Lim JY .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):162-166. English. Case Report. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.162
Hong SH , Oh JS , Lee CH , Oh JH .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):158-161. English. Case Report. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.158
Shin HE , Suh HC , Kang SH , Seo KM , Kim DK , Shin HW .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):153-157. English. Case Report. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.153
Kim JH , Kim SH , Jeong HJ , Sim YJ , Kim DK , Kim GC .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):148-152. English. Case Report. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.148
Woo JE , Park YH , Park EJ , Park KY , Kim SH , Yim SY .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):138-147. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.138
Lee ES , Lee JS , Joo MC , Kim JH , Noh SE .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):129-137. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.129
Lee BJ , Go JY , Kim AR , Chun SM , Park M , Yang DH , Park HS , Jung TD .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):121-128. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.121
Park KI , Lee YH , Rah WJ , Jo SH , Park SB , Han SH , Koh H , Suh JY , Um JS , Choi EH , Park UJ , Kim MJ .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):113-120. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.113
Ahn JK , Kwon DR , Park GY , Lee KH , Rim JH , Jung WB , Kwon DG .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):104-112. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.104
Kim HI , Kim SW , Kim J , Jeon HR , Jung DW .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):97-103. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.97
Lee KH , Park JW , Lee HJ , Nam KY , Park TJ , Kim HJ , Kwon BS .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):90-96. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.90
Kim SH , Lee SH , Kim NH , Kim MH , Park HJ , Jung YJ , Yoo HJ , Meng WJ , Kim V .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):80-89. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.80
Jin SH , Park YS , Park YH , Chang HJ , Kim SR .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):72-79. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.72
Kim DK , Kim BS , Kim MJ , Kim KH , Park BK , Kim DH .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):58-65. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.58
So JI , Song DH , Park JH , Choi E , Yoon JY , Yoo Y , Chung ME .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):51-57. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.51
Lee JY , Yoon K , Yi Y , Park CH , Lee JS , Seo KH , Park YS , Lee YT .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):42-50. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.42
Hwang S , Kim HR , Han ZA , Lee BS , Kim S , Shin H , Moon JG , Yang SP , Lim MH , Cho DY , Kim H , Lee HJ .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):34-41. English. Clinical Trial. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.34
Lee YH , Lee JH , Kim SH , Yi D , Oh KJ , Kim JH , Park TJ , Kim H , Chang JS , Kong ID .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):25-33. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.25
Hong SE , Kim CH , Kim EJ , Joa KL , Kim TH , Kim SK , Han HJ , Lee EC , Jung HY .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):16-24. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.16
Hwang JM , Cheong YS , Kang MG , Chun SM , Min YS , Lee YS , Jung TD .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):9-15. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.9
Kang CG , Chun MH , Kang JA , Do KH , Choi SJ .
Ann Rehabil Med. 2017 Feb;41(1):1-8. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2017.41.1.1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.