Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 25
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Jeong JH , Park JB , Ahn DH , Kim YR , Hong MJ , Lee YJ , Park CI , Heo YM .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):351-355. English. Case Report. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.351
Park WY , Jung SJ , Joo SY , Jang KU , Seo CH , Jun AY .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):341-350. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.341
Choi HS , Im SH , Kim YK , Lee SC .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):334-340. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.334
Park SI , Yang EJ , Kim DK , Jeong HJ , Kim GC , Sim YJ .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):326-333. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.326
Lee ST , Moon J , Lee SH , Cho KH , Im SH , Kim M , Min K .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):318-325. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.318
Kang JH , Kim JK , Hong SH , Lee CH , Choi BY .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):301-309. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.301
Park JW , Hwang JH , Choi YS , Kim SJ .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):294-300. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.294
Lee JS , Kim YH , Yun JS , Jung SE , Chae CS , Chung MJ .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):288-293. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.288
Jang Y , Park GY , Park J , Choi A , Kim SY , Boulias C , Phadke CP , Ismail F , Im S .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):279-287. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.279
Cho KH , Jeon Y , Lee H .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):271-278. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.271
Lee WH , Do HK , Lee JH , Kim BR , Noh JH , Choi SH , Chung SG , Lee SU , Choi JE , Kim S , Kim MJ , Lim JY .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):252-262. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.252
Joeng ES , Jeong YC , Park BJ , Kang S , Yang SN , Yoon JS .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):244-251. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.244
Byun HY , Shin H , Lee ES , Kong MS , Lee SH , Lee CH .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):237-243. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.237
Jang CH , Joo MC , Noh SE , Lee SY , Lee DB , Lee SH , Kim HK , Park HI .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):230-236. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.230
Yi YG , Chun MH , Do KH , Sung EJ , Kwon YG , Kim DY .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):223-229. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.223
Park J , Lee G , Lee SU , Jung SH .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):214-222. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.214
Lee KD , Song SH , Koo JH , Park HS , Kim JS , Jang KH .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):206-213. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.206
Lee YS , Lee KE , Kang Y , Yi TI , Kim JS .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):197-205. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.197
Oh EH , Seo JS , Kang HJ .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):190-196. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.190
Kim SJ , Lee HJ , Hwang SW , Pyo H , Yang SP , Lim MH , Park GL , Kim EJ .
Ann Rehabil Med. 2016 Apr;40(2):183-189. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.2.183
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.