Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 23
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim BT , Shin ID , Shin WH , Choi SK , Byun BJ .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):1057. Korean. Case Report.
Kim BT , Shin WH , Choi SK , Doh JW , Bae HG , Lee KS , Yun IG , Jang JC , Byun BJ .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):1049-1056. Korean. Case Report.
Kim BT , Shin WH , Choi SK , Doh JW , Bae HG , Lee KS , Yun IG , Jang JC , Byun BJ .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):1032-1048. Korean. Case Report.
Yoo H , Kim DG .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):1027-1031. Korean. Case Report.
Park SC , Oh SH , Rim DC , Yoo DH , Chae EB , Kim NK .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):1023-1026. Korean. Case Report.
Kim MK , Kim MS , Lee SI , Jung YT , Kim SC , Sim JH , Yang YI , Eun CK .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):1015-1022. Korean. Case Report.
Kim CH , Choi IS , Bak KH , Kim JM , Oh SJ , Kim NK .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):1008-1014. Korean. Case Report.
Kim MS , Chung SK , Chang UK , Chung CK , Kim HJ .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):1001-1007. Korean. Case Report.
An BK , Hyun DK , Kim KC , Park CO , Ha YS .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):997-1000. Korean. Case Report.
Kim JH , Kwon TH , Lee JK , Park YK , Chung HS , Suh JK .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):992-996. Korean. Case Report.
Kim YS , Kim KN , Chin DK , Jin BH , Zhang HY , Cho YE , Chung HJ .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):988-991. Korean. Case Report.
Shim YB , Choi SK .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):980-987. Korean. Original Article.
Chang SK , Youn SH , Cho J , Moon CT .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):971-979. Korean. Comparative Study.
Park HS , Kim EY , Cho YK , Sohn MJ , Park HC .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):956-970. Korean. Original Article.
Bak KH , Choe IS , Kim JM , Kim CH , Oh SH , Kim NK , Baik HK .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):949-955. Korean. Original Article.
Kim IM , Son EI .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):942-948. Korean. Original Article.
Lee SH , Lim SR .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):934-941. Korean. Original Article.
Yoon DH , Kim YS .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):926-933. Korean. Original Article.
Song JH , Park HK .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):920-925. Korean. Original Article.
Kang SD , Kim JD .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):915-919. Korean. Original Article.
Cho JY , Kim HK , Lee HD .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):903-914. Korean. Original Article.
Park YK , Jung JM , Paek SH , Kim JH , Hwang SH , Park IS , Kim ES , Han JW .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):894-902. Korean. Original Article.
Lee U , Yoo YM , Yoo CJ , Kim YJ , Lee CJ .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Jul;28(7):883-893. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.