Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Bae SH , Park SH , Ryoo HM , Kim HG , Cho CH , Lee JL , Lee KH , Hyun MS .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):519-522. Korean. Case Report.
Hyun DW , Park SY , Park JH , Park CK , Yun YM , Jo CM , Tak WY , Kweon YO , Kim SK , Choi YW .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):514-518. Korean. Case Report.
Yim HJ , Lee HS , Oh SN , Kim YS , Choi CW , Park CH , Jeen YT , Chun HJ , Um SH , Lee SW , Choi JH , Kim CD , Ryu HS , Hyun JH , Suh YL .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):509-513. Korean. Case Report.
Hwang CY , Myung SJ , Chang HS , Yang SK , Kim TH , Jung HY , Hong WS , Kim JH , Min YI , Kim HC , Kim JS .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):504-508. Korean. Case Report.
Moon IS , Kwon OS , Jung HS , Kim YN , Jong SW , Jeong SK , Ju KT , Kim SS , Seo TS , Yang DM , Choi DJ , Kim JH .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):499-503. Korean. Case Report.
Kang DH , Heo J , Kim GH , Moon JH , Kwon DS , Kim BS , An JK , Song GA , Cho M , Yang US .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):493-498. Korean. Original Article.
Choi YJ , Baik SK , Suk KT , Kim JM , Je MG , Kim HS , Lee DK , Kwon SO , Park KC , Lee JY , Bae SW .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):486-492. Korean. Original Article.
Lee SY , Heo J , Choi CW , Lee JH , Kim GH , Kang DH , Song GA , Cho M , Yang US , Jang HJ , Park HK .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):480-485. Korean. Original Article.
Park KS , Lee YS , Lee SG , Hwang JY , Chung WJ , Cho KB , Hwang JS , Ahn SH , Park SK .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):473-479. Korean. Original Article.
Lee BW , Cho JH , Lee GY , Kim HJ , Chi SG , Jeong YH , Han YS , Dong SH , Kim BH , Chang YW , Lee JI , Chang R .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):465-472. Korean. Original Article.
Jung SH , Myung SJ , Yang SK , Jung HY , Kim DH , Kim TH , Chang HS , Yoon IJ , Kwon OR , Hong WS , Kim JH , Min YI .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):456-464. Korean. Original Article.
Lee KL , Kim CG , Kim BG , Chang DK , Lee DH , Kim JS , Jung HC , Lee Y , Park JS , Song IS .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):447-455. Korean. Original Article.
Lee JS , Kim GH , Heo J , Park DY , Jun ES , Kang DH , Song GA , Cho M , Yang US .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):438-446. Korean. Original Article.
Kim WH , Cho JH , Kim TI .
Korean J Gastroenterol. 2003 Jun;41(6):423-437. Korean. Review.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.