Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 11
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim HC , Moon WK , Cha JH , Noh DY , Chung JK , Do KH , Kim HH , Yeo JS , Chung SY , Kim YJ , Moon MH , Im JG .
J Korean Radiol Soc. 2003 Nov;49(5):437-446. English. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.2003.49.5.437
Kim MJ , Kim SM , Park JM .
J Korean Radiol Soc. 2003 Nov;49(5):433-436. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.2003.49.5.433
Kwag HJ , Kook SH , Lee YR , Lee MH , Park HW , Moon WJ , Kim SK , Chung EC .
J Korean Radiol Soc. 2003 Nov;49(5):427-432. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.2003.49.5.427
Son EJ , Kim EK , Ko KH , Kim YA , Oh KK , Chung SY , Kim HJ , Cha SH .
J Korean Radiol Soc. 2003 Nov;49(5):421-425. Korean. Multicenter Study. https://doi.org/10.3348/jkrs.2003.49.5.421
Lee KH , Kim HJ , Cho YK , Park HS , Han HS , Kang YH .
J Korean Radiol Soc. 2003 Nov;49(5):417-420. English. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.2003.49.5.417
Jeong YY , Kang HK , Shin SS , Lim HS , Yoon W , Chung TW , Park SJ , Nam TK , Ahn SJ .
J Korean Radiol Soc. 2003 Nov;49(5):409-415. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.2003.49.5.409
Park SK , Choi SJ , Park AW , Kim YW , Jeong HW , Yoon HK .
J Korean Radiol Soc. 2003 Nov;49(5):405-408. English. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.2003.49.5.405
Park CM , Park JH , Choi YH , Seong NJ , Yoon CJ , Chung JW .
J Korean Radiol Soc. 2003 Nov;49(5):399-404. English. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.2003.49.5.399
Chung TS , Lee YJ , Rhim YC .
J Korean Radiol Soc. 2003 Nov;49(5):387-392. English. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.2003.49.5.387
Suh DC .
J Korean Radiol Soc. 2003 Nov;49(5):379-385. Korean. Review. https://doi.org/10.3348/jkrs.2003.49.5.379
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.