Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 30
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim EY , Han BK , Choe YH , Nam SJ , Ko YH , Yang JH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1225-1230. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1225
Kwak HS , Lee JM , Hwang PH , Choung MJ , Kim JC .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1215-1217. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1215
Kang JH , Kim HJ , Ha CK , Yeon JW , Ok CS , Cho YK , Lim MK , Seok EH , Heon H , Suh CH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1209-1214. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1209
Lee W , Kim IO , Cho BK , Wang KC , Hwang YS , Kim WS , Yeon KM , Han MC .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1201-1207. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1201
Kang KJ , Kim WH , Byun JS , Cho YK , Cho KJ , Moon KH , Seok EH , Shin SH , Han H .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1195-1199. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1195
Park HJ , Lee SM , Rhee CS , Sohn CH , Lee HJ , Kim JS , Kim H , Seo KJ , Jo KH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1189-1194. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1189
Choi YH , Song IS , Chung HY , Yoon SJ , Choi YS , Kim YS , Shim HJ , Choi YH , Lee JB , Lee YC , Kim KS .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1183-1187. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1183
Lee JS , Seong CK , Sim JS , Shin SJ , Kim SH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1177-1182. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1177
Jung DJ , Ha HK , Kim PN , Lee MG , Auh YH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1173-1176. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1173
Ryu JA , Lee JT , Park SM , Kim MJ , Yoo HS .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1161-1165. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1161
Seo BK , Kim YH , Shin KH , Hong SJ , Kim HW , Park CM , Chung KB , Cho HD .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1155-1160. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1155
Ahn BY , Chun KA , Kang SW , Kim KT , Park SH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1151-1153. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1151
Moon MH , Goo JM , Seo JB , Song JW , Im JG .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1147-1149. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1147
Choe DH , Sohn JE , Lee TH , Kim KH , Chin SY , Zo JI .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1139-1145. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1139
Kim HS , Lee JS .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1133-1138. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1133
Choi D , Lim HK , Park JM , Kang BK , Woo JY , Jang HJ , Kim SH , Lee WJ , Park CK , Heo JS .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1127-1132. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1127
Lee DH , Yoon HK , Song HY , Kim GC , Hwang JC , Sung KB .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1117-1125. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1117
Kim BK , Lee HJ , Lee JM , Kim YJ , Kang DS .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1111-1115. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1111
Lee MS , Kim DJ , Kim MS , Sung KJ , Park DJ .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1107-1109. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1107
Ryu CW , Lee BH , Chung BS , Ahn JY , Heo K , Kho YS .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1101-1106. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1101
Lee EJ , Yang DH , Jung CK , Kang SW .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1097-1100. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1097
Han CJ , Kim JH , Kim JS , Kim SY , Suh JH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1091-1096. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1091
Yoo IR , Ahn KJ , Kim T , Lee JM .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1085-1090. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1085
Byun WM , Lee SJ , Kim YS , Han GS , Bae WK .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1077-1083. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1077
Son SH , Chang SK , Eun CK .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1071-1076. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1071
Kim EJ , Choi WS , Im YJ , Oh JH , Ryu KN , Yoon Y .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1063-1069. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1063
Lim SM , Lee HK , Choi CG , Lee JH , Lim TH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1057-1062. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1057
Park SW , Han MH , Kim DG , Chung HT , Song IC , Kim HD , Chang KH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Dec;41(6):1051-1055. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.41.6.1051
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.