Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Jung KH , Kwon SR , Lim MJ , Park W .
J Rheum Dis. 2012 Dec;19(6):369-370. English. Case Report. https://doi.org/10.4078/jrd.2012.19.6.369
Lee SJ , Kim EH , Kim YS , Song JE , Chung SJ , Lee CK , Chang MH , Kang JG , Choi YJ , Park SM , Lee CH .
J Rheum Dis. 2012 Dec;19(6):364-368. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4078/jrd.2012.19.6.364
Choi EY , Kim JO , Kim YS , Yoon HJ , Jun JB , Sung YK .
J Rheum Dis. 2012 Dec;19(6):359-363. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4078/jrd.2012.19.6.359
Choi YJ , Ku KH , Kwon HJ , Park DH , Kim GT .
J Rheum Dis. 2012 Dec;19(6):351-354. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4078/jrd.2012.19.6.351
Cho CH , Kim BS , Bae KC , Chae JN , Kim SH .
J Rheum Dis. 2012 Dec;19(6):348-350. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4078/jrd.2012.19.6.348
Jung SM , Yoo JT , Kim YH , Seo YN , Lee NY , Lee SG , Park SH , Park YE , Baek SH , Kim GT , Kim SI , Lee JW .
J Rheum Dis. 2012 Dec;19(6):344-347. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4078/jrd.2012.19.6.344
Jun JW , Bae JK , Lee HS , Kim JH , Ju HW , Choi SW .
J Rheum Dis. 2012 Dec;19(6):341-343. English. Case Report. https://doi.org/10.4078/jrd.2012.19.6.341
Son KM , Jung DM , Kim YB , Han JS , Seo YI , Jung YO , Kim IJ , Kim HA .
J Rheum Dis. 2012 Dec;19(6):334-340. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4078/jrd.2012.19.6.334
Moon SJ , Lee CH , Kim YS , Park YJ , Kang KY , Kwok SK , Kim HR , Ju JH , Kim HS , Seo YI , Choi ST , Choi JJ , Kim HA , Kim WU , Yoon CH , Hong YS , Lee MS , Lee SH , Song JS , Park W , Kim HY , Park SH .
J Rheum Dis. 2012 Dec;19(6):326-333. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4078/jrd.2012.19.6.326
Baek HJ .
J Rheum Dis. 2012 Dec;19(6):316-325. Korean. Review. https://doi.org/10.4078/jrd.2012.19.6.316
Kim KN .
J Rheum Dis. 2012 Dec;19(6):307-315. Korean. Review. https://doi.org/10.4078/jrd.2012.19.6.307
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.