Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 21
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Choi YI , Choi YI , Park JW , Chung YS , Kim HJ .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):786-792. Korean. Case Report.
Chung PH , Whang JK , Kim YY , Whang JJ , Park CM , Yim CH , Chung HY , Han KO , Jang HC , Yoon HK , Min HK , Hong SR , Kang YS , Moon IG , Han IK .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):779-785. Korean. Case Report.
Won JC , Hong SK , Lee HJ , Kim SO , Jeong YH , Moon DH , Kim DK , Kong KY , Lee JS , Kim KS .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):771-778. Korean. Case Report.
Oh KW , Kang MI , Lee WY , Lee TK , Chang JH , Suh JP , Cha BY , Lee KW , Son HY , Kang SK , Park JM , Lee KY , Rhee SK , Woo YK .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):764-770. Korean. Case Report.
Rhee Y , Chung SS , Nam SY , Song YD , Lim SK , Kim KR , Lee HC , Huh KB .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):757-763. Korean. Case Report.
Park CK , Yang YC , Lee CH , Jeong JR , Kim DH , Suh JH , Park JH , Kim YI .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):752-756. Korean. Case Report.
Lee JG , Lee KY , Jung YS , Kim HK , Park HY , Kim JH , Kang MH .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):745-751. Korean. Case Report.
Ahn CW , Kang SM , Kim DY , Shin JY , Park SW , Nam JH , Song YD , Lim SK , Kim KR , Lee HC , Huh KB .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):739-744. Korean. Case Report.
Kim SH , Kim DJ , Hahm JR , Kim BJ , Chung JH , Min YK , Lee MS , Lee MK , Kim KW .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):729-738. Korean. Randomized Controlled Trial.
Kim MJ , Sung JH , Jo YH .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):719-728. Korean. Original Article.
Yoon SY , Lim SK , Li SZ , Song YD , Lee HC , Kim KR , Huh KB .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):698-705. Korean. Original Article.
Kim SW , Kim HJ , Lee SH , Kim WB , Park DJ , Shin CS , Park KS , Kim SY , Cho BY , Lee HK .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):688-697. Korean. Original Article.
Park HY , Kong HS , Jung YS , Lee SK , Kim HK , Kang MH .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):679-687. Korean. Original Article.
Lee SH , Moon BS , Kim SW , Koh JJ , Park DJ , Kim WB , Cho BY , Lee HK .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):667-678. Korean. Original Article.
Yang IM , Park SJ , Jhang HG , Lee GJ , Oh SJ , Kim SW , Kim JW , Kim YS , Choi YK .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):657-666. Korean. Original Article.
Park KH , Mo HJ , Kim JY , Kim JY , Bae SW , Lee BS , Kim IK , Kim SK , Kim KA , Ahn YH .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):645-656. Korean. Original Article.
Baik KH , Yoon KH , Lee JM , Kim CW , Kim PS , Jang SA , Yoo SJ , Son HS , Kang MI , Cha BY , Lee KW , Son HY , Kang SK .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):636-644. Korean. Original Article.
Chung JH .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):627-635. Korean. Review.
Kim YJ .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):620-626. Korean. Review.
Shong YK , Cho BY .
J Korean Soc Endocrinol. 1999 Dec;14(4):609-619. Korean. Review.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.