Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 15
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Jung J , Jang JS , Joo HJ , Lee SH , Yeo DS , Hyun DS , Choi YM , Kim SC , Lee SY , Moon HS , Song JS , Park SH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):980-985. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.980
Kim EK , Yoo HW , Jaegal YJ , Jun BM , Hong SB , Shim TS , Lim CM , Koh YS , Kim WS , Kim DS , Kim WD , Lee SD .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):973-979. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.973
Chin JY , Lee SS , Lee SS , Shim TS , Lim CM , Koh YS , Kim WS , Kim DS , Kim WD , Lee SD .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):964-972. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.964
Shin MC , Park JY , Bae MS , Bae NC , Chae PH , Kim CH , Jung TH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):944-955. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.944
An CH , Koh YM , Chung MP , Suh GY , Kang SJ , Kang KW , Ahn JW , Lim SY , Kim HJ , Han JH , Lee KS , Kwon OJ , Rhee CH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):932-943. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.932
Kim TY , Yoon HK , Choi YM , Lee SY , Kwon SS , Kim YK , Kim KH , Moon HS , Park SH , Song JS .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):922-931. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.922
Ko MH , Myoung NH , Lee JW , Cho EM , Park JS , Kim KY , Lee KY .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):909-921. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.909
Han MS , Yoo JH , Kang HM .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):898-908. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.898
Lee YM , Kim SG , Park YY .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):887-897. Korean. In Vitro. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.887
Lee YC .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):879-886. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.879
An M , Chang WK , Kim KG , Kim SM , Kim YK , Kim YJ , Park BY , Cho MK , Lee GJ .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):870-878. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.870
Shim TS , Kim JS , Park MS , Lim CM , Lee SD , Koh YS , Kim WS , Kim DS , Kim WD .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):853-869. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.853
Kim CB , Choe H , Shin KC , Park JK , Ham SK , Kim EM .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):837-852. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.837
Ahn JH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Jun;48(6):825-836. Korean. Review. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.6.825
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.