Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee SY , Choi YM , Kim CH , Koun SS , Kim YK , Kim KH , Moon HS , Song JS , Park SH .
Tuberc Respir Dis. 1994 Apr;41(2):171-175. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.1994.41.2.171
Park CS , Lee JY , Woo JH .
Tuberc Respir Dis. 1994 Apr;41(2):165-170. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.1994.41.2.165
Hong SJ , Ahn KH , Lee WY , Yong SJ , Shin KC , Kong SJ .
Tuberc Respir Dis. 1994 Apr;41(2):152-157. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.1994.41.2.152
Lim HO , Ham JY , Shim DS , Hwang YS .
Tuberc Respir Dis. 1994 Apr;41(2):135-143. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.1994.41.2.135
Kim YW , Park GY , Yoo CG , Han SK , Shim YS , Kim KY , Han YC .
Tuberc Respir Dis. 1994 Apr;41(2):127-134. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.1994.41.2.127
Kim GH , Hwang YS , Kim HJ .
Tuberc Respir Dis. 1994 Apr;41(2):120-126. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.1994.41.2.120
Cheon YK , Kwak YI , Yun JG , Lee CT , Zo JI , Shim YM , Lim SM , Hong SW .
Tuberc Respir Dis. 1994 Apr;41(2):111-119. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.1994.41.2.111
Choi IS , Yang JB , Kim YC , Chung IJ , Kang YH , Koh YI , Park SS , Lee MS , Park KO .
Tuberc Respir Dis. 1994 Apr;41(2):103-110. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.1994.41.2.103
Oh YM , Mo EK , Jung MP , Yoo CG , Kim YW , Han SK , Sim YS , Kim KY , Han YC .
Tuberc Respir Dis. 1994 Apr;41(2):97-102. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.1994.41.2.97
Oh YM , Park KY , Jung MP , Yoo CG , Kim YW , Han SG , Sim YS , Han YC .
Tuberc Respir Dis. 1994 Apr;41(2):87-96. Korean. In Vitro. https://doi.org/10.4046/trd.1994.41.2.87
Choi BW .
Tuberc Respir Dis. 1994 Apr;41(2):73-86. Korean. In Vitro. https://doi.org/10.4046/trd.1994.41.2.73
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.