Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 28
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Guk HS , Lee S , Jeong HB , Ju W , Choi JS , Lee YS .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):591-593. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.591
Kim BS , Park YK , Sunwoo MK , Yu HJ , Jeong EH , Kim DY .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):588-590. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.588
Kim J , Kim M , Kim Y , Lee HL .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):585-587. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.585
Bae H , Kim KT , Cho YW , Chu K , Lee ST .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):578-580. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.578
Alonso A , Etminan N , Krebs J , Szabo K , Platten M , Förster A .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):575-577. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.575
Kang G , Min SH , Kim JK , Kang KW .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):572-574. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.572
Choi JH , Koo DL , Lee JY , Nam H .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):569-571. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.569
Kang YR , Kang KW , Nam TS , Im JH , Kim SH , Lee SJ .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):566-568. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.566
Cho HJ , Kim R , Lee HW , Jun JS .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):564-565. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.564
Choi J , Choi SA , Kim SY , Kim H , Lim BC , Hwang H , Chae JH , Kim KJ , Oh S , Kim EY , Shin JS .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):555-563. English. Original Article. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.555
Jung JM , Kim YH , Yu S , O K , Kim CK , Song TJ , Kim YJ , Kim BJ , Heo SH , Park KY , Kim JM , Park JH , Choi JC , Park MS , Kim JT , Choi KH , Hwang YH , Chung JW , Bang OY , Kim GM , Seo WK .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):545-554. English. Original Article. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.545
Jeong HJ , Yoon CW , Seo S , Lee SY , Suh MK , Seo HE , Kim WR , Lee H , Heo JH , Lee YB , Park KH , Choi SH , Ido T , Lee KM , Noh Y .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):527-536. English. Original Article. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.527
Yoo HS , Chung SJ , Lee PH , Sohn YH , Kang SY .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):517-526. English. Original Article. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.517
Yoo IH , Kim W , Cho J , Kim H , Lim BC , Hwang H , Chae JH , Choi J , Kim KJ .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):496-501. English. Original Article. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.496
Wang HL , Lu CS , Yeh TH , Shen YM , Weng YH , Huang YZ , Chen RS , Liu YC , Cheng YC , Chang HC , Chen YL , Chen YJ , Lin YW , Hsu CC , Lin HL , Chiu CH , Chiu CC .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):488-495. English. Original Article. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.488
Cho EB , Seok JM , Min JH , Suh BC , Park KJ , Kim BJ .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):480-487. English. Original Article. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.480
Kwon KY , Park S , Lee HM , Park YM , Kim J , Kim J , Koh SB .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):473-479. English. Original Article. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.473
Şan AU , Yılmaz B , Kesikburun S .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):461-467. English. Randomized Controlled Trial. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.461
Kim SH , Kim Y , Jung JY , Park NY , Jang H , Hyun JW , Kim HJ .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):454-460. English. Original Article. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.454
Petrusic I , Dakovic M , Zidverc-Trajkovic J .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):448-453. English. Original Article. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.448
Kim SW , Kim TG , Oh J , Kim DY , Choi YC , Kim SM , Shin HY , Bang D .
J Clin Neurol. 2019 Oct;15(4):429-437. English. Original Article. https://doi.org/10.3988/jcn.2019.15.4.429
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.