Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 19
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kyoung KH , Jung SH , Hong SK .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):168-170. English. Case Report.
Kyoung KH , Kim WW , Park SJ , Kim KH , Kim JS , Park JK .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):164-167. Korean. Case Report.
Kim KH , Kyung KH , Kim JS , Park SJ , Nam SH , Kim WW , Kim YH .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):159-163. Korean. Case Report.
Yang JS , Shin H , Her K , Won YS .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):155-158. Korean. Case Report.
Park CM .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):151-154. Korean. Case Report.
Hong SH , Yang YM , Lee JY , Lee WS , Bark KN , Yang HB .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):143-150. Korean. Original Article.
Jeong MY , Kim YH , Kyoung KH , Lee SK , Hong SK .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):136-142. English. Original Article.
Jang SH , Kang BS , Choi HJ , Kang HG , Lim TH .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):129-135. Korean. Original Article.
Bae JM .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):125-128. Korean. Multicenter Study.
Han SS , Jung K , Kwon J , Kim J , Choi SC , Lee KJ .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):118-124. Korean. Original Article.
Jang H , Shim HJ , Cha SW , Lee JG .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):111-117. Korean. Original Article.
Han KN , Choi SH , Kim YC , Lee KH , Lee SE , Jeong KY , Suh GJ .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):105-110. Korean. Original Article.
Kim JJ , Suh GJ , Jeong KY , Kwon WY , Kim KS , Lee HJ , Kim YC , Choi SH , Lee YH , Lee KH , Han KN , Jae HJ , Kim HC .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):98-104. Korean. Original Article.
Kim YC , Choi SH , Han KN , Lee KH , Lee SE , Suh GJ , Yoon YK .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):95-97. Korean. Original Article.
Lim D , Chung TN , Lee CJ , Jin SG , Kim EC , Choi SW , Kim OJ .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):89-94. Korean. Original Article.
Kim JW , Kwak SS , Park MK , Koo YP .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):82-88. Korean. Original Article.
Kwon CH , Park CM , Park YT .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):75-81. Korean. Original Article.
Hwangbo SM , Kwon YB , Yun KJ , Kwon HJ , Chun JM , Kim SG , Park JY , Hwang YJ , Yun YG .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):68-74. Korean. Original Article.
Kang IG , Park CS , Ryu HS , Heo SJ , Chae YS , Kim HJ , Park SS , Lee MJ , Jeong WJ .
J Korean Soc Traumatol. 2011 Dec;24(2):61-67. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.