Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 16
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Jeon YS , Kang SH , Lee SJ .
J Breast Cancer. 2010 Jun;13(2):231-235. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4048/jbc.2010.13.2.231
Hwang KT , Kim H , Chung JK , Jung IM , Heo SC , Ahn YJ , Ahn HS , Chang MS , Lee JH , Noh DY .
J Breast Cancer. 2010 Jun;13(2):227-230. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4048/jbc.2010.13.2.227
Ha EH , Lee SH , Jeong J , Lee HD , Lee JE , Nam SJ , Yang JH .
J Breast Cancer. 2010 Jun;13(2):219-226. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4048/jbc.2010.13.2.219
Hur SM , Kim SH , Lee SK , Kim WW , Choi JH , Kim S , Lee SJ , Choi JY , Choe JH , Kim JH , Kim JS , Nam SJ , Yang JH , Lee JE .
J Breast Cancer. 2010 Jun;13(2):198-205. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4048/jbc.2010.13.2.198
Hwang KT , Kim H , Chung JK , Jung IM , Heo SC , Ahn YJ , Ahn HS , Cha JH , Chung SY , Chang MS , Noh DY .
J Breast Cancer. 2010 Jun;13(2):187-197. Korean. Comparative Study. https://doi.org/10.4048/jbc.2010.13.2.187
Choi SK , Jeong J , Lee SA , Hwang SH , Ahn SG , Jung WH , Lee HD .
J Breast Cancer. 2010 Jun;13(2):180-186. Korean. In Vitro. https://doi.org/10.4048/jbc.2010.13.2.180
Kim SH , Hur SM , Lee SK , Kim WW , Kim S , Choe JH , Kim JH , Kim JS , Nam SJ , Yang JH , Lee JE .
J Breast Cancer. 2010 Jun;13(2):174-179. English. Original Article. https://doi.org/10.4048/jbc.2010.13.2.174
Kwon HC , Oh SY , Kim SH , Lee S , Kwon KA , Lee JH , Lee MR , Cho SH , Choi YJ , Kim HJ .
J Breast Cancer. 2010 Jun;13(2):160-166. English. Original Article. https://doi.org/10.4048/jbc.2010.13.2.160
Moon HG , Han W , Lee JW , Ko E , Kim EK , Yu JH , Jung SY , Lyou CY , Moon WK , Hwang KT , Noh DY .
J Breast Cancer. 2010 Jun;13(2):154-159. English. Original Article. https://doi.org/10.4048/jbc.2010.13.2.154
Yang JD , Lee JH , Chung HY , Cho BC , Park HY , Jung JH .
J Breast Cancer. 2010 Jun;13(2):147-153. English. Original Article. https://doi.org/10.4048/jbc.2010.13.2.147
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.