Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yang NW , Sin SH , Chang JS .
J Bacteriol Virol. 2002 Mar;32(1):109-114. English. Original Article.
Choi SC , Han WC , Kim EC , Park DS , Oh HM , Oh JM , Jun CD .
J Bacteriol Virol. 2002 Mar;32(1):99-108. English. Original Article.
Hwang ES , Kwon YJ , Park ES , Park CG , Cha CY .
J Bacteriol Virol. 2002 Mar;32(1):93-98. English. Original Article.
Nam JH , Yu CH , Hwang KA , Chun JE , Choi TK , Choi WY , Kim IB , Lee CH , Ju YR , Park KY .
J Bacteriol Virol. 2002 Mar;32(1):83-92. Korean. Original Article.
Park HK , Woo SY , Chong YH , Kim JE , Choi KK .
J Bacteriol Virol. 2002 Mar;32(1):73-81. Korean. Original Article.
Lee TJ , Lee JS , Choi JE , Bae JJ , Lee TY .
J Bacteriol Virol. 2002 Mar;32(1):55-62. Korean. Original Article.
Kim CK , Yoo YJ , Kim YH , Choi BK .
J Bacteriol Virol. 2002 Mar;32(1):47-54. Korean. Original Article.
Kim BJ , Im SI , Kim YW , Bai GH , Kim SJ , Lee KH , Cha CY , Kook YH .
J Bacteriol Virol. 2002 Mar;32(1):39-45. Korean. Original Article.
Kim BJ , Byun KH , Bai GH , Kim SJ , Lee KH , Hwang ES , Cha CY , Kook YH .
J Bacteriol Virol. 2002 Mar;32(1):33-38. Korean. Original Article.
Seol SY , Jeong YS , Yu HS , Lee YC , Cho DT , Jung TH .
J Bacteriol Virol. 2002 Mar;32(1):23-32. Korean. Original Article.
Chun JH , Kim SH , Jeon HG , Kim JY , Kang YH , Shin KH , Lee BK .
J Bacteriol Virol. 2002 Mar;32(1):11-22. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.