Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yoon JH , Kim JH , Sung YJ , Lee MH , Cha MJ , Kang DY , Kim YJ , Ahn H .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):228-231. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.228
Choe WS , Kang DY , Yoon JH , Lee MH , Cha MJ , Kim HK , Kim YJ , Cho GY , Sohn DW .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):224-227. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.224
Kim BK , Cho JN , Park HJ , Hong SP , Son JY , Lee JB , Ryu JK , Choi JY , Chang SG , Kim KS .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):221-223. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.221
Kim MG , Chung WJ , Choi CH , Moon J , Shin MS , Han SH , Shin EK .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):216-220. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.216
Kim JG , Youn HJ , Kim GH , Park MH , Hur J , Yu JS , Jung SY , An SH .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):211-215. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.211
Park MY , Kwon SU , Lee SY , Kang B , Kim HY , Cho YJ , Chang WI , Chang SH .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):207-210. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.207
Kang W , Kim IS , Kim JU , Cheon JH , Kim SK , Ko SH , Kim SH , Lee SW , Cho SH .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):203-206. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.203
Yu JS , Cho EJ , Ji EH , Kwon HS , Kim JS , Choi KY , Kwon BJ , Kim DB , Jang SW , Kim JH .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):199-202. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.199
Kim JH , Kim YJ .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):196-198. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.196
Jaroszewski DE , Warsame TA , Chandrasekaran K , Chaliki H .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):192-195. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.192
Park CS , An GH , Kim YW , Park YJ , Kim MJ , Cho EJ , Ihm SH , Jung HO , Kim HY , Jeon HK , Youn HJ , Kim JH .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):183-191. English. Original Article. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.183
Ha TH , Seo HS , Choo WJ , Choi J , Suh J , Cho YH , Lee NH .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):176-182. English. Original Article. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.176
Kim SH .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):174-175. English. Editorial. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.174
Park JH , Marwick TH .
J Cardiovasc Ultrasound. 2011 Dec;19(4):169-173. English. Review. https://doi.org/10.4250/jcu.2011.19.4.169
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.