Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 11
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee SH , Choi JH .
J Cardiovasc Ultrasound. 2010 Dec;18(4):165-168. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2010.18.4.165
Kim MN , Park SM , Kim SW , Lee KN , Kim JS , Kang EJ , Ahn CM , Shim WJ .
J Cardiovasc Ultrasound. 2010 Dec;18(4):161-164. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2010.18.4.161
Jung HS , Chung WB , Yang KS , Yang HK , Gweon TG , Lee GJ , Hong JH , Jung JI , Song H , Youn HJ .
J Cardiovasc Ultrasound. 2010 Dec;18(4):157-160. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2010.18.4.157
Jang KH , Shin DH , Lee C , Jang JK , Cheong S , Yoo SY .
J Cardiovasc Ultrasound. 2010 Dec;18(4):154-156. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2010.18.4.154
Lee WJ , Son CW , Yoon JC , Jo HS , Son JW , Park KH , Lee SH , Shin DG , Hong GR , Park JS , Kim YJ .
J Cardiovasc Ultrasound. 2010 Dec;18(4):151-153. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2010.18.4.151
Park JH , Seo HS , Park SK , Suh J , Kim DH , Cho YH , Lee NH .
J Cardiovasc Ultrasound. 2010 Dec;18(4):148-150. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2010.18.4.148
Yoon CH , Zo JH , Kim YJ , Kim HK , Shine DH , Kim KH , Kim KB , Ahn H , Sohn DW , Oh BH , Park YB .
J Cardiovasc Ultrasound. 2010 Dec;18(4):139-145. English. Original Article. https://doi.org/10.4250/jcu.2010.18.4.139
Sung JK , Kim JY , Youn YJ , Lee JW , Ahn SG , Yoo BS , Lee SH , Yoon J , Choe KH , Yoon JH , Park JK , Koh SB .
J Cardiovasc Ultrasound. 2010 Dec;18(4):134-138. English. Original Article. https://doi.org/10.4250/jcu.2010.18.4.134
Ryu DR , Park SJ , Han H , Lee HJ , Chang SA , Choi JO , Lee SC , Park SW , Oh JK .
J Cardiovasc Ultrasound. 2010 Dec;18(4):127-133. English. Original Article. https://doi.org/10.4250/jcu.2010.18.4.127
Park JH , Park YS , Kim YJ , Lee IS , Kim JH , Lee JH , Choi SW , Jeong JO , Seong IW .
J Cardiovasc Ultrasound. 2010 Dec;18(4):121-126. English. Original Article. https://doi.org/10.4250/jcu.2010.18.4.121
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.