Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 8
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee MG , Ko JS , Yoon HJ , Kim KH , Ahn Y , Jeong MH , Cho JG , Kang JC , Park JC .
J Cardiovasc Ultrasound. 2009 Dec;17(4):151-152. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2009.17.4.151
Song IW , Hong GR , Cho JH , Jung SY , Son CW , Lee SH , Kim YJ , Shin DG , Park JS , Shim BS .
J Cardiovasc Ultrasound. 2009 Dec;17(4):148-150. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2009.17.4.148
Chin JY , Chung MH , Kim JJ , Lee JH , Kim JH , Maeng IH , Jung SY , Hwang HJ , Lee JB , Youn HJ .
J Cardiovasc Ultrasound. 2009 Dec;17(4):141-144. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2009.17.4.141
Park HE , Cho GY , Kim HK , Kim YJ , Sohn DW .
J Cardiovasc Ultrasound. 2009 Dec;17(4):138-140. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2009.17.4.138
Shin KC , Chung WJ , Lee KY , Shin MS , Kim SH , Jo YJ , Park YM , Ahn TH , Choi IS , Shin EK .
J Cardiovasc Ultrasound. 2009 Dec;17(4):135-137. English. Case Report. https://doi.org/10.4250/jcu.2009.17.4.135
Koh YS , Jung HO , Park MW , Baek JY , Yoon SG , Kim PJ , Ihm SH , Chang K , Oh YS , Youn HJ , Baek SH , Chung WS , Seung KB , Kim JH .
J Cardiovasc Ultrasound. 2009 Dec;17(4):127-134. English. Original Article. https://doi.org/10.4250/jcu.2009.17.4.127
Yun KH , Rhee SJ , Yoo NJ , Oh SK , Kim NH , Jeong JW , Park DS , Park HY .
J Cardiovasc Ultrasound. 2009 Dec;17(4):121-126. English. Original Article. https://doi.org/10.4250/jcu.2009.17.4.121
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.