Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Hwang Y , Yu DH , Kim KH , Seo EJ , Kim JS , Noh JH .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):229-231. Korean. Case Report.
Jeong TS , Jeong IY , Song HC , Park YG , Yoon KC .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):224-228. Korean. Case Report.
Ji SG , Ban HJ , Lim JH , Cho GJ , Ju JY , Chae DR , Oh IJ , Kim KS , Kim YI , Lim SC , Kim YC .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):220-223. Korean. Case Report.
Yang HS , Kim HD , Kim SH , Kim DH , Moon SW , Jung JH , Oh YS , Park H , Kim DH , Jo JH .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):216-219. Korean. Case Report.
Kwon YH , Yun SJ , Lee JB , Kim SJ , Lee SC , Won YH .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):210-215. Korean. Original Article.
Han SM , Jeong YY , Chung TW , Shin SS , Heo SH , Choi S , Kang HK .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):203-209. Korean. Original Article.
Hwang SH , Jeong MH , Kim W , Kim HG , Hong YJ , Park HW , Lim JH , Jeong SY , Kim IS , Park OY , Kim JH , Kim W , Ahn YK , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):197-202. Korean. Original Article.
Kim SO , Choi HS , Kim JS , Ryu KH , Joo JS , Hwang IS , Im CM , Oh SH , Jung SI , Oh KJ , Kim MK , Kang TW , Kwon DD , Park K , Ryu SB .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):191-196. Korean. Original Article.
Kook JH , Kim SH , Kim MJ , Song ES , Choi YY .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):181-190. Korean. Original Article.
Lee HC , Cho HJ , Park KS , Seo WH , Lee HS , Choi SY , Jun SW .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):177-180. Korean. Original Article.
Pio LH , Kim JH .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):168-176. Korean. Original Article.
Joo YE , Lee WS , Park CH , Lee JH , Kim HS , Choi SK , Rew JS , Park CS .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):150-157. English. In Vitro.
Rha SW , Minami Y , Chen KY , Jin Z , Oh DJ .
Chonnam Med J. 2007 Dec;43(3):145-149. English. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.