Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Nam JH , Ahn DH , Park CW , Seung JH , Byun JR , Na HY , Kim JW , Lee SH , Ko JH , Kim KT .
Chonnam Med J. 2007 Apr;43(1):63-65. Korean. Case Report.
Kim JS , Oh YM , Park SK , Choi SH .
Chonnam Med J. 2007 Apr;43(1):58-62. Korean. Case Report.
Park SH , Lee KS .
Chonnam Med J. 2007 Apr;43(1):52-57. Korean. Original Article.
Lee SH , Kim W , Jeong MH , Park OY , Kim JH , Kim JH , Lim SY , Shim DS , Moon JY , Hong YJ , Ahn YK , Park JT , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Chonnam Med J. 2007 Apr;43(1):44-51. Korean. Original Article.
Jung SI , Joo JS , Kang TW , Kwon DD , Park K , Ryu SB .
Chonnam Med J. 2007 Apr;43(1):39-43. Korean. Original Article.
Kang WY , Im JC , Park CM , Cho SC , Jung AD , Cho YC , Ki YH , Lee BG , Rheu HS , Kim W .
Chonnam Med J. 2007 Apr;43(1):33-38. Korean. Original Article.
Kim IG , Kim JT , Kim MK .
Chonnam Med J. 2007 Apr;43(1):25-32. Korean. Original Article.
Cho JS , Jeong MH , Kim W , Choi MJ , Jeong SY , Hwang SH , Lee S , Chung JW , Yoon NS , Hong SN , Lim SY , Lee SR , Kim KH , Sohn IS , Hong YJ , Park HW , Kim JH , Ahn YK , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Chonnam Med J. 2007 Apr;43(1):19-24. Korean. Original Article.
Kim JH , Jeong MH , Hong YJ , Moon JY , Ahn YK , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Chonnam Med J. 2007 Apr;43(1):13-18. Korean. Original Article.
Heo JS , Kim YH , Lee MY , Lee SH , Park JH , Kim MO , Na SI , Kim MH , Suh HN , Lee YJ , Ryu JM , Yun SP , Han HJ .
Chonnam Med J. 2007 Apr;43(1):1-12. Korean. Controlled Clinical Trial.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.