Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park SH , Lee JG , Kwon DD , Oh BR , Ryu SB , Park YI , Choi C , Jung YY .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):78-82. Korean. Original Article.
Oh IJ , Kim SO , Hong YJ , Joo JY , Kim KS , Lim SC , Kim YC , Park KO , Yoo KY , Shin JH .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):73-77. Korean. Original Article.
Lee JJ , Lee IK , Kim HJ .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):68-72. Korean. Original Article.
Lee JB , Yun SJ , Lee SC , Won YH .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):63-67. Korean. Original Article.
Ju JY , Kim SO , Lee EW , Lim SC , Kim YC , Park KO .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):56-62. Korean. Original Article.
Hong SI , Yoon IS , Chung JO , Cho DH , Kang HC , Chung DJ , Chung MY .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):50-55. Korean. Original Article.
Sim MK , Choi IS , Park SC .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):44-49. Korean. Original Article.
Cho SH , Lee IK , Kim HJ .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):37-43. Korean. Original Article.
Lee JJ , Lee IK .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):30-36. Korean. Original Article.
Cho KH , Kim JK .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):24-29. Korean. In Vitro.
Baik YH , Kim YM , Rhu BS .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):17-23. Korean. Original Article.
Son EJ .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):12-16. Korean. Original Article.
Ju HG , Choi YY , Cho CY , Ryu NE , Song TB , Kim YH , Ryu PY .
Chonnam Med J. 2002 Mar;38(1):1-11. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.