Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 15
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Choi YD , Chung JH , Jung S , Seo JJ , Kim JH , Lee MC .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):197-201. Korean. Original Article.
Lee CH , Cheon NI , Hong SI , Chung JO , Yoon IS , Cho DH , Kang HC , Chung DJ , Chung MY .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):193-196. Korean. Case Report.
Ma SK , Nah MY , Park JW , Ko JH , Yeum CH , Kim SW , Kim NH , Choi KC .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):189-192. Korean. Original Article.
Yu YK , Kim KS , Kim YH , Nah KJ , Kim KS , Lim SC , Kim YC , Park KO .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):185-188. Korean. Case Report.
Lee JJ , Chung IJ , Yang DH , Yang TY , Park HC , Hwang HI , Kim YK , Cho SH , Cho D , Ryang DW , Kim HJ .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):177-184. Korean. Original Article.
Nah MY .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):165-176. Korean. Original Article.
Im JC , Lee NH , Kim HK , Ypum HR , Lee DH , Kang HS , Rheu HS , Myung JI , Kim W , Shin BA .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):159-164. Korean. Original Article.
Park CS , Choi HR , Kim HS , Kim DH , Kim J .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):149-157. Korean. Original Article.
Lee SU , Jeong MH , Park JC , Park HW , Cho SH , Kim W , Kim KH , Lee SH , Kang KT , Cho JH , Kim NH , Kim KH , Ahn YK , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):141-147. Korean. Original Article.
Sohn YH , Na HY , Cho SB , Joo YE , Kim HS , Choi SK , Rew JS , Kim SJ .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):125-131. Korean. Original Article.
Lee SS , Kim YA .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):119-123. Korean. Original Article.
Shin JH , Chung EK , Rhee JA , Oh SJ , Kim SW .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):109-118. Korean. Original Article.
Jeong HS , Cha MJ , Kim TS , Park JS .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):99-108. Korean. Original Article.
Lim YC .
Chonnam Med J. 2001 Jun;37(2):85-97. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.