Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yu HT , Ha JW , Lee S , Shim CY , Moon J , Cho IJ , Kang MK , Yang WI , Choi D , Chung N .
Korean Circ J. 2011 May;41(5):283-286. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2011.41.5.283
Choi WH , Hwang YM , Park MY , Lee SJ , Lee HY , Kim SW , Jun BY , Min JS , Shin WS , Lee JM , Koh YS , Jeon HK , Chung WS , Seung KB .
Korean Circ J. 2011 May;41(5):280-282. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2011.41.5.280
Lee CK , Shin DH , Jang JK , Jang KH , Kim EK , Cheong SS , Yoo SY .
Korean Circ J. 2011 May;41(5):276-279. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2011.41.5.276
Park JG , Ryu HJ , Jung YS , Kim KJ , Lee BR , Jung BC , Kang H .
Korean Circ J. 2011 May;41(5):272-275. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2011.41.5.272
Oh MS , Min YJ , Kwon JE , Cho EJ , Kim JE , Lee WS , Lee KJ , Kim SW , Kim TH , Kim CJ , Ryu WS .
Korean Circ J. 2011 May;41(5):253-258. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2011.41.5.253
Choi MS , Oh YS , Jang SW , Kim JH , Shin WS , Youn HJ , Jung WS , Lee MY , Seong KB .
Korean Circ J. 2011 May;41(5):248-252. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2011.41.5.248
Lim KS , Hong YJ , Hachinohe D , Ahmed K , Jeong MH , Kim JH , Sim DS , Lee MG , Park KH , Kim JH , Ahn Y , Cho JG , Park JC , Song SJ , Jung KW , Cho DL , Kang JC .
Korean Circ J. 2011 May;41(5):241-247. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2011.41.5.241
Lee HT , Lim YH , Kim BK , Lee KW , Lee JU , Kim KS , Kim SG , Kim JH , Lim HK , Shin J , Kim YM .
Korean Circ J. 2011 May;41(5):235-240. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2011.41.5.235
Choi Y .
Korean Circ J. 2011 May;41(5):233-234. English. Editorial. https://doi.org/10.4070/kcj.2011.41.5.233
Kim SJ .
Korean Circ J. 2011 May;41(5):227-232. English. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.2011.41.5.227
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.