Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 8
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Noh HJ , Choi JH , Song YB , Jo HC , Yang JH , Kim SM , Lee HJ , Choi JH , Choi SH , Hahn JY , Choi SH , Gwon HC .
Korean Circ J. 2009 Apr;39(4):171-174. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.4.171
Kang B , Cho DK , Byun KH , Eun LY , Cho YH .
Korean Circ J. 2009 Apr;39(4):168-170. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.4.168
Sim DS , Jeong MH , Choi S , Yoon NS , Yoon HJ , Moon JY , Hong YJ , Kim KH , Park HW , Kim JH , Ahn Y , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 2009 Apr;39(4):163-167. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.4.163
Lee DH , Youn HJ , Shim SB , Lee SH , Jung JI , Jung SE , Choi YS , Park CS , Oh YS , Chung WS , Kim JH .
Korean Circ J. 2009 Apr;39(4):157-162. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.4.157
Chung JW , Lee HY , Kim CH , Seung IW , Shin YW , Jeong MH , Cho MC , Oh BH .
Korean Circ J. 2009 Apr;39(4):151-156. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.4.151
Lim YH , Lee JU , Kim KS , Kim SG , Kim JH , Lim HK , Lee BH , Shin J .
Korean Circ J. 2009 Apr;39(4):138-144. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.4.138
Lee SH , Shin DJ , Jang Y .
Korean Circ J. 2009 Apr;39(4):129-137. English. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.2009.39.4.129
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.