Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 9
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Moon JY , Jeong HC , Cho JY , Sim DS , Park HW , Hong YJ , Kim JH , Ahn YK , Jeong MH .
Korean Circ J. 2008 Jul;38(7):390-392. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2008.38.7.390
Lee HS , Hur SH , Nam CW , Cho YK , Kim H , Han SW , Kim KB , Kim YN .
Korean Circ J. 2008 Jul;38(7):387-389. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2008.38.7.387
Lee SI , Shin MS , Lee JS , Chung WJ , Shim EO , Kang WC , Moon CI , Ahn TH , Choi IS , Shin EK .
Korean Circ J. 2008 Jul;38(7):379-386. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2008.38.7.379
Oh SS , Youn HJ , Park JH , Lee DH , Choi YS , Park CS , Oh YS , Chung WS , Hong SJ .
Korean Circ J. 2008 Jul;38(7):374-378. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2008.38.7.374
Hong YJ , Jeong MH , Chung JW , Sim DS , Cho JS , Yoon NS , Yoon HJ , Moon JY , Kim KH , Park HW , Kim JH , Ahn Y , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 2008 Jul;38(7):366-373. English. Comparative Study. https://doi.org/10.4070/kcj.2008.38.7.366
Jeong HJ , Kim EM , Kim NH , Lee CM , Cheong SJ , Kim DW , Lim ST , Yoon KJ , Nah JW , Sohn MH .
Korean Circ J. 2008 Jul;38(7):360-365. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2008.38.7.360
Kim YS , Park HJ , Joo SY , Hong MH , Kim KH , Hong YJ , Kim JH , Park HW , Jeong MH , Cho JG , Park JC , Ahn Y .
Korean Circ J. 2008 Jul;38(7):353-359. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2008.38.7.353
Rhee MY , Lee HY , Park JB .
Korean Circ J. 2008 Jul;38(7):343-350. English. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.2008.38.7.343
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.