Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 11
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park SR , Hwang JY , Kang YR , Kang MG , Seo MG , Park SJ , Choi BR , Kwak CH .
Korean Circ J. 2006 Jul;36(7):549-552. English. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.7.549
Park CS , Youn HJ , Choi YS , Lee DH , Kim JH , Oh YS , Baek SH , Chung WS , Kim JH , Choi KB , Hong SJ .
Korean Circ J. 2006 Jul;36(7):543-548. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.7.543
Hong KS , Jeong JY , Jang SN , Kang SH , Choi YH , Choi MG , Choi YJ , Kim DH .
Korean Circ J. 2006 Jul;36(7):535-542. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.7.535
Choe H , Yoo BS , Ryu HY , Koh SB , Chang SJ , Hwang SO , Kim JY , Lee SW , Yoon J , Choe KH .
Korean Circ J. 2006 Jul;36(7):526-534. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.7.526
Kim JH , Ju JM , Piao LH , Kim YY , Jeong HS , Park HW , Jeong DH , Lee SR , Yoon NS , Kim KH , Hong YJ , Kim JH , Kim W , Ahn YK , Jeong MH , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 2006 Jul;36(7):516-525. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.7.516
Kim HY , Ihm SH , Cho EJ , Jeon DS , Baek SH , Youn HJ , Lee MY , Chung WS , Kim CJ , Seung KB , Rho TH , Kim JH , Choi KB , Hong SJ .
Korean Circ J. 2006 Jul;36(7):510-515. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.7.510
Shin DI , Seung KB , Kim DB , Her SH , Ham JH , Seo SM , Shin WS , Kim PJ , Chang K , Baek SH , Chung WS , Kim JH , Hong SJ , Choi KB .
Korean Circ J. 2006 Jul;36(7):503-509. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.7.503
Lim SY , Bae EH , Jeong MH , Kim JH , Ahn Y , Cho JG , Park JC , Kang JC , Cho DL , Kim KS , Joo SJ .
Korean Circ J. 2006 Jul;36(7):495-502. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.7.495
Park JS , Kim YJ , Shin DG , Shim BS , Hong GR , Bae JH , Nam CW , Hur SH , Han SW , Kim KS , Kim YN , Kim KB , Kim DI , Kim DK , Kim SM , Yang TH , Kim DS .
Korean Circ J. 2006 Jul;36(7):490-494. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.7.490
Kim YS , Ahn Y , Hong MH , Joo SY , Kim KH , Sohn IS , Park HW , Hong YJ , Kim JH , Kim W , Jeong MH , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 2006 Jul;36(7):482-489. English. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.7.482
Park CG .
Korean Circ J. 2006 Jul;36(7):477-481. English. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.2006.36.7.477
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.