Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chung MK , Choi JH , Yoo JS , Ahn SI , Lee J , Kim BL , Kim JA , Chang JK .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1227-1231. English. Case Report.
Sung JS , Kim KH , Han DG , Kim MJ , Cho YK , Chung HY , Baek HJ , Ma JS , Kook H , Hwang TJ .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1223-1226. English. Case Report.
Lee SJ , Lee JW , Lee DH , Kwon YJ , Park YS , Hwang HS , Kim SY , Park JK , Jang PS , Jung MH , Chung NG , Jeong DC , Cho B , Kim HK , Lee BC .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1211-1215. Korean. Original Article.
Kim HJ , Cha JH , Hong YM .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1202-1210. Korean. Original Article.
Ha KS , Moon IH , Lee HS , Shin DH , Eun SH , Eun BL , Hong YS , Lee JW .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1194-1201. Korean. Original Article.
Jeon SY , Choi SJ , Kim YB , Nam HS , Park KS , Baek KA , Park JS .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1186-1193. Korean. Original Article.
Lee H , Lee SH , Kim SJ .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1180-1185. Korean. Original Article.
Han HY , Chang JH , Shim HS , Hong YJ , Son BK , Kim HC , Kim SK .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1174-1179. Korean. Original Article.
Je HG , Jeoung YM , Jeong SJ .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1167-1173. Korean. Original Article.
Kim ES , Jung KE , Kim SD , Kim EK , Chae JH , Kim HS , Park JD , Kim KJ , Kim BI , Hwang YS , Choi JH .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1158-1166. Korean. Original Article.
Lee JS .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1152-1157. Korean. Review.
Yoo HW .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1140-1151. Korean. Review.
Lee DH .
Korean J Pediatr. 2006 Nov;49(11):1125-1139. Korean. Review.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.