Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Jeon YS , Kim IB , Lee EJ , Moon SH , Lim YG , Chun MH .
Korean J Anat. 2004 Feb;37(1):89-101. English. Original Article.
Cho EC , Kim IB , Chun MH .
Korean J Anat. 2004 Feb;37(1):75-87. English. Original Article.
Han KH , Kim WY , Song HK , Kim J .
Korean J Anat. 2004 Feb;37(1):67-74. Korean. Original Article.
Lee SH , Cho MH , Kim MY , Lee YI , Park KH .
Korean J Anat. 2004 Feb;37(1):61-66. Korean. Original Article.
Kim HJ , Park H , Kim YJ , Park B , Lee H .
Korean J Anat. 2004 Feb;37(1):51-59. English. Original Article.
Kim Y , Kim DS , Park SH , Kim TS , Sun W , Kim H , Kim C .
Korean J Anat. 2004 Feb;37(1):43-50. English. Original Article.
Shin EK , Park JH , Kim DJ , Hahn JH , Park KH , Sung HK , Kim JY , Song IH , Sung EG , Lee YC .
Korean J Anat. 2004 Feb;37(1):31-41. Korean. In Vitro.
Park JH , Kang HS .
Korean J Anat. 2004 Feb;37(1):19-30. Korean. Original Article.
Kim WS , Han SR , Kim SI , Park CS .
Korean J Anat. 2004 Feb;37(1):9-18. Korean. Original Article.
Yoo YB .
Korean J Anat. 2004 Feb;37(1):1-8. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.