Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 17
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chernev I , Gomez E .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):92-92. English. Letter. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.92
Ghobadifar MA , Mosallanezhad Z , Kashafi Jahromi E , Gitiforouz M .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):90-91. English. Letter. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.90
Kim SY .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):86-89. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.86
Park HG , Park PG , Kim WJ , Park YH , Kang H , Baek CW , Jung YH , Woo YC , Koo GH , Shin HY .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):81-85. English. Case Report. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.81
Choi SI , Lee YJ , Kim DW , Yang JY .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):77-80. English. Case Report. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.77
Gharaei H , Imani F , Vakily M .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):72-76. English. Case Report. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.72
Seo YH , Park MR , Yoo SH .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):68-71. English. Case Report. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.68
Jo DH , Kim ED , Oh HJ .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):63-67. English. Original Article. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.63
Joo YC , Ko ES , Cho JG , Ok YM , Jung GY , Kim KH .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):54-62. English. Original Article. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.54
Kim EJ , Moon JY , Park KS , Yoo DH , Kim YC , Sim WS , Lee CJ , Shin HY , Kim JH , Kim YD , Lee SJ .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):35-42. English. Original Article. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.35
Nadendla LK , Meduri V , Paramkusam G , Pachava KR .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):30-34. English. Original Article. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.30
Jeong SH , Heo BH , Park SH , Kim WM , Lee HG , Yoon MH , Choi JI .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):23-29. English. Original Article. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.23
Lee F , Jamison DE , Hurley RW , Cohen SP .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):3-15. English. Review. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.3
Shin SW .
Korean J Pain. 2014 Jan;27(1):1-2. English. Editorial. https://doi.org/10.3344/kjp.2014.27.1.1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.