Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 16
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Mun SJ , Cho EH , Chey MJ , Shim GH , Shin BM , Lee RK , Ko JK , Yoo SJ .
Korean J Lab Med. 2010 Feb;30(1):89-92. Korean. Case Reports. https://doi.org/10.3343/kjlm.2010.30.1.89
Woo KS , Kim JE , Kim KE , Kim MJ , Yoo JH , Ahn HS , Shaffer LG , Han JY .
Korean J Lab Med. 2010 Feb;30(1):84-88. English. Case Report. https://doi.org/10.3343/kjlm.2010.30.1.84
Cho D , Shin DJ , Yazer MH , Ihm CH , Hur YM , Kee SJ , Kim SH , Shin MG , Shin JH , Suh SP , Ryang DW .
Korean J Lab Med. 2010 Feb;30(1):65-69. English. Case Report. https://doi.org/10.3343/kjlm.2010.30.1.65
Oh DJ , Lee YL , Kang JW , Kwon SY , Cho NS .
Korean J Lab Med. 2010 Feb;30(1):58-64. English. Original Article. https://doi.org/10.3343/kjlm.2010.30.1.58
Park HD , Park KU , Song J , Ki CS , Han KS , Kim JQ .
Korean J Lab Med. 2010 Feb;30(1):51-57. English. Original Article. https://doi.org/10.3343/kjlm.2010.30.1.51
Oh DJ , Lee YL , Kang JW , Kwon SY , Cho NS , Kim IS .
Korean J Lab Med. 2010 Feb;30(1):45-50. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3343/kjlm.2010.30.1.45
Suh B , Chun JK , Yong D , Lee YS , Jeong SH , Yang WI , Kim DS .
Korean J Lab Med. 2010 Feb;30(1):34-37. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3343/kjlm.2010.30.1.34
Choi GE , Kang JE , Lee EY , Chang CL , Tateda K , Yamaguchi K , Kim KH , Kim JM .
Korean J Lab Med. 2010 Feb;30(1):28-33. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3343/kjlm.2010.30.1.28
Im M , Kim M , Lee JK , Chang YH , Lee DY , Hong SI , Lee YY , Hong YJ .
Korean J Lab Med. 2010 Feb;30(1):17-19. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3343/kjlm.2010.30.1.17
Chung HY , Kim KH , Jun KR , Jang S , Park CJ , Chi HS , Im HJ , Seo JJ , Seo EJ .
Korean J Lab Med. 2010 Feb;30(1):1-8. Korean. Case Reports. https://doi.org/10.3343/kjlm.2010.30.1.1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.