Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Suk JH , Lee SG , Bae JC , Lee HJ , Kim SH .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):361-364. Korean. Case Report.
Chung HJ , Yang JH , Hwang SH , Hong SP , Oh HB .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):352-360. Korean. Original Article.
Jung OJ , Kim MJ , Lee MK , Chung HR , Oh DJ , Lim AH , Han TH .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):347-351. Korean. Original Article.
Sung NH , Jeon TY , Lee EY , Chung JS , Cho GJ , Kim HH .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):340-346. Korean. Original Article.
Park MH , Kim BC , Han BY .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):329-339. Korean. Original Article.
Choe WH , Kang JO , Pai HJ , Choi TY .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):324-328. Korean. Case Report.
Oh BJ , Choi HW , Lee JS , Cho D , Kee SJ , Shin MG , Shin JH , Suh SP , Ryang DW .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):317-323. Korean. Original Article.
Lee MA , Moon HW .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):312-316. Korean. In Vitro.
Kang SY , Suh JT , Lee W .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):306-311. Korean. Original Article.
Kang SY , Suh JT , Kim MH , Lee WI , Lee HJ .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):300-305. Korean. Original Article.
Moon HW , Kim JY , Kang ES , Chung WS .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):294-299. Korean. In Vitro.
Lee SM , Park JS , Lim YA , Cho SR .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):290-293. Korean. Case Report.
Cho YU , Min WK , Park CJ , Chi HS .
Korean J Lab Med. 2005 Oct;25(5):285-289. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.