Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park JI , Hur CY , Kim JS , Kim KH , Kim KH , Park OH , Choi CS , Choi YK .
J Korean Surg Soc. 2010 Jan;78(1):66-69. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4174/jkss.2010.78.1.66
Lee S , Chang HJ , Lee LH , Hong YR , Jung SW , Kim SK , Chung CW .
J Korean Surg Soc. 2010 Jan;78(1):62-65. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4174/jkss.2010.78.1.62
Jang JH , Hwang KT , Chung JK , Jung IM , Heo SC , Ahn YJ , Ahn HS .
J Korean Surg Soc. 2010 Jan;78(1):58-61. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4174/jkss.2010.78.1.58
Kwak JH , Jang HJ , Kim JH , Ahn JH , Kang KH , Han MS .
J Korean Surg Soc. 2010 Jan;78(1):55-57. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4174/jkss.2010.78.1.55
Choi ST , Kim KK , Lee WK , Lee JN , Kang JM , Baek JH , Lee WS , Seo WH .
J Korean Surg Soc. 2010 Jan;78(1):51-54. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4174/jkss.2010.78.1.51
Heo SC , Kang SB , Chung JK , Hwang KT , Seungbum R , Lee TG , Park KJ .
J Korean Surg Soc. 2010 Jan;78(1):41-50. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4174/jkss.2010.78.1.41
Song YJ , Kim KJ , Moon HG , Jeong SH , Ju YT , Jung EJ , Lee YJ , Hong SC , Choi SK , Ha WS , Park ST , Jeong CY .
J Korean Surg Soc. 2010 Jan;78(1):35-40. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4174/jkss.2010.78.1.35
Kim HJ , Yoon JH , Kim JY , Kwon HJ , Kim GS , Chun JM , Kim SG , Yun YK .
J Korean Surg Soc. 2010 Jan;78(1):29-34. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4174/jkss.2010.78.1.29
Yoo JJ , Lee SH .
J Korean Surg Soc. 2010 Jan;78(1):17-22. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4174/jkss.2010.78.1.17
Kim JM , Kim SJ , Joh JW , Kwon CH , Park H , Shin M , Kim EY , Moon JI , Jung GO , Choi GS , Lee SK .
J Korean Surg Soc. 2010 Jan;78(1):7-16. English. Original Article. https://doi.org/10.4174/jkss.2010.78.1.7
Yook JH , Sung H .
J Korean Surg Soc. 2010 Jan;78(1):1-6. Korean. In Vitro. https://doi.org/10.4174/jkss.2010.78.1.1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.