Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park CY , Choi SJ , Kim SK .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):355-357. English. Case Report.
Joo SH , Kim BS , Choi SI , Joo KR , Yoo EH .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):351-354. English. Case Report.
Baek SK , Bae OS , Park SD .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):347-350. Korean. Case Report.
Yi JI , Cho HJ , Shin OR , Kim KH , Ahn CH , Kim JS , Yoo SJ , Lim KW , Kim JI .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):343-346. Korean. Case Report.
Chang YS , Joo SH , Lee SH , Oh SM .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):336-342. English. Original Article.
Nam YH , Jung JH , Song YT .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):328-335. Korean. Original Article.
Lee HJ , Choi SO , Park WH .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):323-327. Korean. Original Article.
Park JM , Kim J , Kim CY , Choi DJ , Kim SH , Kim CS , Suh SO , Kim YC .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):315-322. Korean. Original Article.
Kim MS , Joo HM , Hong SW , Kang YK , Chun JW , Chang YG , Paik IW , Lee H .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):307-314. Korean. Original Article.
Na KY , Chang YS , Kim YH , Joo SH , Lee SH .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):302-306. Korean. Original Article.
Ku KB , Park SH , Kwon OK , Cheong HY , Yu W .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):296-301. Korean. Original Article.
Park JJ , Chung KY , Lee JE , Yom CK , Lee JG , Ahn HJ , Oh SK , Sung SH , Kang BC , Han KH .
J Korean Surg Soc. 2008 Nov;75(5):287-295. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.