Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 40
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Keam B , Kim HR , Yun HJ .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):413-414. English. Brief Communication. https://doi.org/10.4143/crt.2018.335
Lee J , Shim JH , Park WY , Kim HK , Sun JM , Lee SH , Ahn JS , Park K , Ahn MJ .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):408-412. English. Case Report. https://doi.org/10.4143/crt.2018.138
Won HS , Chang ED , Na SJ , Whang IY , Lee DS , You SH , Kim YS , Kim JS .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):402-407. English. Case Report. https://doi.org/10.4143/crt.2017.579
Jang JE , Kim HP , Han SW , Jang H , Lee SH , Song SH , Bang D , Kim TY .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):391-401. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.103
Zhang YP , Zhang R , Zhu HY , Wang L , Wu YJ , Liang JH , Shi WY , Liu H , Xu W , Li JY .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):368-377. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.010
Kim H , Kang HJ , Park KD , Koh KN , Im HJ , Seo JJ , Lee JW , Chung NG , Cho B , Kim HK , Lee JM , Hah JO , Lee JA , Lee YH , Park SK , Baek HJ , Kook H , Kim JY , Kim HS , Kim HM , Chueh HW , Park M , Yoon HS , Lee MJ , Choi HS , Ahn HS , Kawano Y , Park JW , Hahn S , Shin HY .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):357-367. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.457
Dębniak T , Scott RJ , Lea RA , Górski B , Masojć B , Cybulski C , Kram A , Maleszka R , Gromowski T , Paszkowska-Szczur K , Kashyap A , Lener MR , Malińska K , Rogoża E , Murawa D , Rudnicka H , Deptuła J , Lubiński J .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):337-344. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.157
Sahu V , Nigam L , Agnihotri V , Gupta A , Shekhar S , Subbarao N , Bhaskar S , Dey S .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):313-325. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.105
Lim SM , Cho SH , Hwang IG , Choi JW , Chang H , Ahn MJ , Park KU , Kim JW , Ko YH , Ahn HK , Cho BC , Nam BH , Chun SH , Hong JH , Kwon JH , Choi JG , Kang EJ , Yun T , Lee KW , Kim JH , Kim JS , Lee HW , Kim MK , Jung D , Kim JE , Keam B , Yun HJ , Kim S , Kim HR .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):300-312. English. Clinical Trial. https://doi.org/10.4143/crt.2018.012
Lee EG , Kang HJ , Lim MC , Park B , Park SJ , Jung SY , Lee S , Kang HS , Park SY , Park B , Joo J , Han JH , Kong SY , Lee ES .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):280-288. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.079
Oh JH , Rhyu MG , Kim SI , Yun MR , Shin JH , Hong SJ .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):267-279. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.085
Kim JW , Kim JG , Kang BW , Chung IJ , Hong YS , Kim TY , Song HS , Lee KH , Zang DY , Ko YH , Song EK , Baek JH , Koo D , Oh SY , Cho H , Lee KW .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):223-239. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4143/crt.2018.073
Lee SH , Lee B , Shim JH , Lee KW , Yun JW , Kim SY , Kim TY , Kim YH , Ko YH , Chung HC , Yu CS , Lee J , Rha SY , Kim TW , Jung KH , Im SA , Moon HG , Cho S , Kang JH , Kim J , Kim SK , Ryu HS , Ha SY , Kim JI , Chung YJ , Kim C , Kim HL , Park WY , Noh DY , Park K .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):211-222. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.132
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.