Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 40
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Keam B , Kim HR , Yun HJ .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):413-414. English. Brief Communication. https://doi.org/10.4143/crt.2018.335
Lee J , Shim JH , Park WY , Kim HK , Sun JM , Lee SH , Ahn JS , Park K , Ahn MJ .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):408-412. English. Case Report. https://doi.org/10.4143/crt.2018.138
Won HS , Chang ED , Na SJ , Whang IY , Lee DS , You SH , Kim YS , Kim JS .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):402-407. English. Case Report. https://doi.org/10.4143/crt.2017.579
Jang JE , Kim HP , Han SW , Jang H , Lee SH , Song SH , Bang D , Kim TY .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):391-401. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.103
Zhang YP , Zhang R , Zhu HY , Wang L , Wu YJ , Liang JH , Shi WY , Liu H , Xu W , Li JY .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):368-377. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.010
Kim H , Kang HJ , Park KD , Koh KN , Im HJ , Seo JJ , Lee JW , Chung NG , Cho B , Kim HK , Lee JM , Hah JO , Lee JA , Lee YH , Park SK , Baek HJ , Kook H , Kim JY , Kim HS , Kim HM , Chueh HW , Park M , Yoon HS , Lee MJ , Choi HS , Ahn HS , Kawano Y , Park JW , Hahn S , Shin HY .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):357-367. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.457
Dębniak T , Scott RJ , Lea RA , Górski B , Masojć B , Cybulski C , Kram A , Maleszka R , Gromowski T , Paszkowska-Szczur K , Kashyap A , Lener MR , Malińska K , Rogoża E , Murawa D , Rudnicka H , Deptuła J , Lubiński J .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):337-344. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.157
Sahu V , Nigam L , Agnihotri V , Gupta A , Shekhar S , Subbarao N , Bhaskar S , Dey S .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):313-325. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.105
Lim SM , Cho SH , Hwang IG , Choi JW , Chang H , Ahn MJ , Park KU , Kim JW , Ko YH , Ahn HK , Cho BC , Nam BH , Chun SH , Hong JH , Kwon JH , Choi JG , Kang EJ , Yun T , Lee KW , Kim JH , Kim JS , Lee HW , Kim MK , Jung D , Kim JE , Keam B , Yun HJ , Kim S , Kim HR .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):300-312. English. Clinical Trial. https://doi.org/10.4143/crt.2018.012
Lee EG , Kang HJ , Lim MC , Park B , Park SJ , Jung SY , Lee S , Kang HS , Park SY , Park B , Joo J , Han JH , Kong SY , Lee ES .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):280-288. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.079
Oh JH , Rhyu MG , Kim SI , Yun MR , Shin JH , Hong SJ .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):267-279. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.085
Kim JW , Kim JG , Kang BW , Chung IJ , Hong YS , Kim TY , Song HS , Lee KH , Zang DY , Ko YH , Song EK , Baek JH , Koo D , Oh SY , Cho H , Lee KW .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):223-239. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4143/crt.2018.073
Lee SH , Lee B , Shim JH , Lee KW , Yun JW , Kim SY , Kim TY , Kim YH , Ko YH , Chung HC , Yu CS , Lee J , Rha SY , Kim TW , Jung KH , Im SA , Moon HG , Cho S , Kang JH , Kim J , Kim SK , Ryu HS , Ha SY , Kim JI , Chung YJ , Kim C , Kim HL , Park WY , Noh DY , Park K .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):211-222. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.132
Stintzing S , von Einem J , Fueweger C , Haidenberger A , Fedorov M , Muavcevic A .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):187-193. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.594
Park B , Lee MH , Kong SY , Lee ES .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):178-186. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.585
Choi JY , Kim M , Keam B , Kim TM , Kim DW , Heo DS , Jo SJ .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):169-177. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.491
Liang JH , Lu L , Zhu HY , Li W , Fan L , Li JY , Xu W .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):150-157. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.476
Deng L , Zhu X , Sun Y , Wang J , Zhong X , Li J , Hu M , Zheng H .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):128-140. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.598
Kim DW , Kim HG , Kim JH , Park K , Kim HK , Jang JS , Kim BS , Kang JH , Lee KH , Kim SW , Ryoo HM , Kim JS , Lee KH , Kwon JH , Choi JH , Shin SW , Hahn S , Heo DS .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):119-127. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.019
Lee M , Lee Y , Kim K , Park EY , Lim MC , Kim JS , Kim HS , Kim YB , Kim YM , Joo J , Park SY , Choi CH , Kim JH .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):112-118. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.361
Jun SY , Sung YN , Lee JH , Park KM , Lee YJ , Hong SM .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):98-111. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.595
Lee M , Song IH , Heo SH , Kim YA , Park IA , Bang WS , Park HS , Gong G , Lee HJ .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):80-89. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.500
Cao C , Jiang F , Jin Q , Jin T , Huang S , Hu Q , Chen Y , Piao Y , Hua Y , Feng X , Chen X .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):73-79. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.607
Zhaohui Z , Shunli S , Bin C , Shaoqiang L , Yunpeng H , Ming K , Lijian L , Gang PB .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):65-72. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2018.038
Kim JH , Kim SY , Yun SJ , Chung JI , Choi H , Yu HS , Ha YS , Cho IC , Kim HJ , Chung HC , Koh JS , Kim WJ , Park JH , Lee JY .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):53-64. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.468
Park IH , Im SA , Jung KH , Sohn JH , Park YH , Lee KS , Sim SH , Park KH , Kim JH , Nam BH , Kim HJ , Kim TY , Lee KH , Kim SB , Ahn JH , Lee S , Ro J .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):43-52. English. Clinical Trial. https://doi.org/10.4143/crt.2017.562
Jin YN , Zhang WJ , Cai XY , Li MS , Lawrence WR , Wang SY , Mai DM , Du YY , Luo DH , Mo HY .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):34-42. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.551
Kim HJ , Park MS , Lee JY , Han K , Chung YE , Choi JY , Kim MJ , Kang CM .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):24-33. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.404
Ha B , Cho KH , Moon SH , Lee CG , Keum KC , Kim YS , Wu HG , Kim JH , Ahn YC , Oh D , Noh JM , Lee JH , Kim SH , Kim WT , Oh YT , Kang MK , Kim JH , Kim JY , Cho MJ , Kay CS , Choi JH .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):12-23. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.273
Lee CK , Jung M , Kim HS , Jung I , Shin DB , Kang SY , Zang DY , Kim KH , Lee MH , Kim BS , Lee KH , Cheong JH , Hyung WJ , Noh SH , Chung HC , Rha SY .
Cancer Res Treat. 2019 Jan;51(1):1-11. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4143/crt.2018.028
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.