Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 40
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Hu Y , Wang J , Pu C , Zhao K , Cui Q , Wei G , Wu W , Xiao L , Xiao Y , Wang J , Wu Z , Huang H .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1462-1466. English. Case Report. https://doi.org/10.4143/crt.2017.473
Song HN , Kang MG , Park JR , Hwang JY , Kang JH , Lee WS , Lee GW .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1458-1461. English. Case Report. https://doi.org/10.4143/crt.2017.529
Zhu P , Duan Y , Ao Q , Wang G .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1452-1457. English. Case Report. https://doi.org/10.4143/crt.2017.414
Wi Y , Woo H , Won YJ , Jang JY , Shin A .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1444-1451. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.279
Zucker A , Tsai CJ , Loscalzo J , Calves P , Kao J .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1433-1443. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.223
Ahn S , Kim HJ , Kim M , Chung YR , Kang E , Kim EK , Kim SH , Kim YJ , Kim JH , Kim IA , Park SY .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1418-1432. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.552
Liu T , Liu S , Xu Y , Shu R , Wang F , Chen C , Zeng Y , Luo H .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1396-1417. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.537
Lee JE , Lee SA , Kim TH , Park S , Choy YS , Ju YJ , Park EC .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1388-1395. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.162
Lee SH , Kim JE , Jang HS , Park KH , Oh BH , Shin SJ , Chung KY , Roh MR , Rha SY .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1378-1387. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.535
Tung LN , Song S , Chan KT , Choi MY , Lam HY , Chan CM , Chen Z , Wang HK , Leung HT , Law S , Huang Y , Song H , Lee NP .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1362-1377. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.353
Yun S , Kwak Y , Nam SK , Seo AN , Oh HK , Kim DW , Kang SB , Lee HS .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1351-1361. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.487
Eom BW , Jung KW , Won YJ , Yang H , Kim YW .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1343-1350. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.464
Yoo C , Han B , Kim HS , Kim KP , Kim D , Jeong JH , Lee JL , Kim TW , Kim JH , Choi DR , Ha HI , Seo J , Chang HM , Ryoo BY , Zang DY .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1324-1330. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4143/crt.2017.526
Kim K , Park HJ , Shin KH , Kim JH , Choi DH , Park W , Ahn SD , Kim SS , Kim DY , Kim TH , Kim JH , Kim J .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1316-1323. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4143/crt.2017.575
Li Y , Tang LQ , Liu LT , Guo SS , Liang YJ , Sun XS , Tang QN , Bei JX , Tan J , Chen S , Ma J , Zhao C , Chen QY , Mai HQ .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1304-1315. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.463
Huang YH , Hsu KH , Tseng JS , Chen KC , Hsu CH , Su KY , Chen JJ , Chen HW , Yu SL , Yang TY , Chang GC .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1294-1303. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.512
Won YJ , Jung KW , Oh CM , Park EH , Kong HJ , Lee DH , Lee KH , .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1281-1293. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.411
Zarcos-Pedrinaci I , Téllez T , Rivas-Ruiz F , Padilla-Ruiz MD , Alcaide J , Rueda A , Baré ML , Suárez-Varela MM , Briones E , Sarasqueta C , Fernández-Larrea N , Escobar A , Quintana JM , Redondo M , .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1270-1280. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.371
Xiong Z , Deng G , Huang X , Li X , Xie X , Wang J , Shuang Z , Wang X .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1260-1269. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.443
Choi YJ , Kim HS , Park SH , Kim BS , Kim KH , Lee HJ , Song HS , Shin DY , Lee HY , Kim HG , Lee KH , Lee JL , Park KH .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1252-1259. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.438
Kim JH , Shin SJ , Heo SJ , Choe EA , Kim CG , Jung M , Keum KC , Yoon JS , Lee SC , Shin SJ .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1238-1251. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.534
Sabatier R , Diéras V , Pivot X , Brain E , Roché H , Extra JM , Monneur A , Provansal M , Tarpin C , Bertucci F , Viens P , Zemmour C , Gonçalves A .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1226-1237. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.446
Park S , Cho Y , Lee J , Koh YW , Kim SH , Choi EC , Kim HR , Keum KC , Park KR , Lee CG .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1214-1225. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.498
Chang H , Wei JW , Tao YL , Ding PR , Xia YF , Gao YH , Xiao WW .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1203-1213. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.538
Kim SH , Kim S , Joung JY , Kwon WA , Seo HK , Chung J , Nam BH , Lee KH .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1194-1202. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.484
Lee J , Lim J , Park JS , Kim M , Kim TY , Kim TM , Lee KH , Keam B , Han SW , Mun JH , Cho KH , Jo SJ .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1186-1193. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.435
Shin SJ , Park H , Sung YN , Yoo C , Hwang DW , Park JH , Kim KP , Lee SS , Ryoo BY , Seo DW , Kim SC , Hong SM .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1175-1185. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.494
Tseng JS , Yang TY , Chen KC , Hsu KH , Huang YH , Su KY , Yu SL , Chang GC .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1164-1174. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.460
Kim MK , Won DD , Park SM , Kim T , Kim SR , Oh ST , Sohn SK , Kang MY , Lee IK .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1149-1163. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.194
Lim YJ , Lee SW , Choi N , Kwon J , Eom KY , Kang E , Kim EK , Kim JH , Kim YJ , Kim SH , Park SY , Kim IA .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1140-1148. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.508
Lorenzo D , Ochoa M , Piulats JM , Gutiérrez C , Arias L , Català J , Grau M , Peñafiel J , Cobos E , Garcia-Bru P , Rubio MJ , Padrón-Pérez N , Dias B , Pera J , Caminal JM .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1130-1139. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.171
Park H , Kim DY , Kim SJ , Chung H , Cho H , Jang JE , Cheong JW , Min YH , Song JW , Kim JS .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1121-1129. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.329
Choi S , Chang J , Kim K , Park SM , Lee K .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1114-1120. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.326
Yoo T , Park SJ , Han SS , Kim SH , Lee SD , Kim TH , Lee SA , Woo SM , Lee WJ , Hong EK .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1106-1113. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.320
Bui NC , Lee YY , Suh M , Park B , Cho H , Kim Y , Choi KS .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1096-1105. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.393
Zhang LL , Li YY , Hu J , Zhou GQ , Chen L , Li WF , Lin AH , Ma J , Qi ZY , Sun Y .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1084-1095. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.359
Min HS , Yang HK , Park K .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1074-1083. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.401
Kang D , Cho J , Kim IR , Kim MK , Kim WS , Kim SJ .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1051-1063. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.207
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.