Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 40
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Hu Y , Wang J , Pu C , Zhao K , Cui Q , Wei G , Wu W , Xiao L , Xiao Y , Wang J , Wu Z , Huang H .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1462-1466. English. Case Report. https://doi.org/10.4143/crt.2017.473
Song HN , Kang MG , Park JR , Hwang JY , Kang JH , Lee WS , Lee GW .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1458-1461. English. Case Report. https://doi.org/10.4143/crt.2017.529
Zhu P , Duan Y , Ao Q , Wang G .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1452-1457. English. Case Report. https://doi.org/10.4143/crt.2017.414
Wi Y , Woo H , Won YJ , Jang JY , Shin A .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1444-1451. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.279
Zucker A , Tsai CJ , Loscalzo J , Calves P , Kao J .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1433-1443. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.223
Ahn S , Kim HJ , Kim M , Chung YR , Kang E , Kim EK , Kim SH , Kim YJ , Kim JH , Kim IA , Park SY .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1418-1432. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.552
Liu T , Liu S , Xu Y , Shu R , Wang F , Chen C , Zeng Y , Luo H .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1396-1417. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.537
Lee JE , Lee SA , Kim TH , Park S , Choy YS , Ju YJ , Park EC .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1388-1395. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.162
Lee SH , Kim JE , Jang HS , Park KH , Oh BH , Shin SJ , Chung KY , Roh MR , Rha SY .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1378-1387. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.535
Tung LN , Song S , Chan KT , Choi MY , Lam HY , Chan CM , Chen Z , Wang HK , Leung HT , Law S , Huang Y , Song H , Lee NP .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1362-1377. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.353
Yun S , Kwak Y , Nam SK , Seo AN , Oh HK , Kim DW , Kang SB , Lee HS .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1351-1361. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.487
Eom BW , Jung KW , Won YJ , Yang H , Kim YW .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1343-1350. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.464
Yoo C , Han B , Kim HS , Kim KP , Kim D , Jeong JH , Lee JL , Kim TW , Kim JH , Choi DR , Ha HI , Seo J , Chang HM , Ryoo BY , Zang DY .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1324-1330. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4143/crt.2017.526
Kim K , Park HJ , Shin KH , Kim JH , Choi DH , Park W , Ahn SD , Kim SS , Kim DY , Kim TH , Kim JH , Kim J .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1316-1323. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4143/crt.2017.575
Li Y , Tang LQ , Liu LT , Guo SS , Liang YJ , Sun XS , Tang QN , Bei JX , Tan J , Chen S , Ma J , Zhao C , Chen QY , Mai HQ .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1304-1315. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.463
Huang YH , Hsu KH , Tseng JS , Chen KC , Hsu CH , Su KY , Chen JJ , Chen HW , Yu SL , Yang TY , Chang GC .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1294-1303. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.512
Won YJ , Jung KW , Oh CM , Park EH , Kong HJ , Lee DH , Lee KH , .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1281-1293. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.411
Zarcos-Pedrinaci I , Téllez T , Rivas-Ruiz F , Padilla-Ruiz MD , Alcaide J , Rueda A , Baré ML , Suárez-Varela MM , Briones E , Sarasqueta C , Fernández-Larrea N , Escobar A , Quintana JM , Redondo M , .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1270-1280. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.371
Xiong Z , Deng G , Huang X , Li X , Xie X , Wang J , Shuang Z , Wang X .
Cancer Res Treat. 2018 Oct;50(4):1260-1269. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2017.443
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.