Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 30
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chung JH , Yeo HJ , Cho HM , Jang JO , Ye BM , Yoon G , Shin DH , Kim D , Cho WH .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):279-282. English. Case Report. https://doi.org/10.4143/crt.2016.125
Chang SH , Kim SN , Choi HJ , Park M , Kim RB , Go SI , Lee WS .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):263-273. English. Meta-Analysis. https://doi.org/10.4143/crt.2016.054
Jung HI , Jeong D , Ji S , Ahn TS , Bae SH , Chin S , Chung JC , Kim HC , Lee MS , Baek MJ .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):246-254. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.066
Pun IH , Chan D , Chan SH , Chung PY , Zhou YY , Law S , Lam AK , Chui CH , Chan AS , Lam KH , Tang JC .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):219-229. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.190
Li M , Wei J , Yao X , Wang C .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):213-218. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.195
Sohn IW , Jung DH , Kim JH , Chung HS , Park JC , Shin SK , Lee SK , Lee YC .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):204-212. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.163
Kim BS , Seol HJ , Nam DH , Park CK , Kim IH , Kim TM , Kim JH , Cho YH , Yoon SM , Chang JH , Kang SG , Kim EH , Suh CO , Jung TY , Lee KH , Kim CY , Kim IA , Hong CK , Yoo H , Kim JH , Kang SH , Kang MK , Kim EY , Kim SH , Chung DS , Hwang SC , Song JH , Cho SJ , Lee SI , Lee YS , Ahn KJ , Kim SH , Lim DH , Gwak HS , Lee SH , Hong YK .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):193-203. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4143/crt.2015.473
Lim SM , Yoo JE , Lim KH , Meng Tai DW , Cho BC , Park YN .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):185-192. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2015.497
Choi J , Kim SH , Koh YW , Choi EC , Lee CG , Keum KC .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):178-184. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.165
Kim KH , Chang JS , Cha JH , Lee IJ , Kim DJ , Cho BC , Park KR , Lee CG .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):168-177. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.142
Kim KP , Kim JE , Hong YS , Ahn SM , Chun SM , Hong SM , Jang SJ , Yu CS , Kim JC , Kim TW .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):161-167. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2015.490
Choi B , Yu J , Han TS , Kim YK , Hur K , Kang BC , Kim WH , Kim DY , Lee HJ , Kim VN , Yang HK .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):150-160. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2015.462
Lee SH , Choi SI , Lee JS , Kim CH , Jung WJ , Lee EJ , Min KH , Hur GY , Lee SH , Lee SY , Kim JH , Lee SY , Shin C , Shim JJ , Kang KH , In KH .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):141-149. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.133
Cha Y , Kim YJ , Lee SH , Kim TM , Choi SH , Kim DW , Park CK , Kim IH , Kim JH , Kim E , Choi B , Kim CY , Kim IA , Heo DS .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):129-140. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2015.466
Zhang X , Cha IH , Kim KY .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):116-128. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.085
Ihn MH , Kim DW , Cho S , Oh HK , Jheon S , Kim K , Shin E , Lee HS , Chung JH , Kang SB .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):104-115. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2015.367
Myung SK , Lee CW , Lee J , Kim J , Kim HS .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):70-78. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2015.310
Cha H , Park HC , Yu JI , Kim TH , Nam TK , Yoon SM , Yoon WS , Kim JW , Kim MS , Jang HS , Choi Y , Kim JH , Kay CS , Jung I , Seong J .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):61-69. English. Practice Guideline. https://doi.org/10.4143/crt.2016.097
Yeesoonsang S , Bilheem S , McNeil E , Iamsirithaworn S , Jiraphongsa C , Sriplung H .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):54-60. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.045
Jung M , Lee J , Kim TM , Lee DH , Kang JH , Oh SY , Lee SJ , Shin SJ .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):44-53. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.4143/crt.2016.024
Kim D , Hong YS , Kim JE , Kim KP , Lee JL , Chun SM , Kim J , Jang SJ , Kim TW .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):37-43. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.069
Ki YJ , Kim HJ , Kim MS , Park CM , Ko MJ , Seo YS , Moon SM , Choi JA .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):29-36. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.128
Franzese C , Franceschini D , Cozzi L , D’Agostino G , Comito T , De Rose F , Navarria P , Mancosu P , Tomatis S , Fogliata A , Scorsetti M .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):20-28. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.057
Han JY , Lee KH , Kim SW , Min YJ , Cho E , Lee Y , Lee SH , Kim HY , Lee GK , Nam BH , Han H , Jung J , Lee JS .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):10-19. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.058
Kim KW , Lee SJ , Kim WY , Seo JH , Lee HY .
Cancer Res Treat. 2017 Jan;49(1):1-9. English. Original Article. https://doi.org/10.4143/crt.2016.606
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.