Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Sohn JH , Kim YT , Rha SY , Yoo NC , Roh JK , Kim BS , Suh CO , Kim GE , Jang WI , Chung HC .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):267-273. Korean. Original Article.
Lee JH , Lee KW , Choi YJ , Choi JH , Shin HJ , Chung JS , Cho GJ , Lee BJ , Wang SG .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):261-266. Korean. Original Article.
Kwon JY , Jo YS , Choi YH , Chang JG , Ryu KS , Rha JG , Han KT .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):254-260. Korean. Original Article.
Park MS , Kim KD , Chung JH , Shin DH , Chung KY , Kim JH , Lee CY , Kim YS , Kim HJ , Kim SK , Ahn CM , Kim SK , Chang J .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):245-253. Korean. Original Article.
Lee JA , Lee KS , Ahn JS , Byun JH , Song HH , Zang DY , Park YI , Park YS , Mo EK , Kim DK , Lee MG , Hyun IG , Jung KS , Bang SM , Park GY , Park JW , Cho EK , Jeong SH , Shin DB , Lee JH .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):239-244. English. Original Article.
Baek HJ , Chung JH , Park JH , Zo JI , Cheon GJ , Choi CW , Lim SM , Choi SY , Hong JM , Hong JS .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):232-238. Korean. Original Article.
Kang JH , Kim YL , Cho HK , Lee ES , Cha SJ , Hong YS , Lee KS , Kuh HJ .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):224-231. Korean. Original Article.
Kim MI , Kim SY , Lee JJ , Yoon HJ , Kim YW , Cho KS .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):218-223. Korean. Original Article.
Choi JH , Ahn MJ , Im SA , Kim BS , Oh HS , Lee HW , Mun YC , Seong CM , Lee SN , Lee YY , Choi IY , Kim IS .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):213-217. English. Original Article.
Kim E , Kim JH , Shin HY , Lee HS , Sohn JH , Yang JM , Kim J , Yun CO .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):191-206. Korean. In Vitro.
Bae SM , Kim YW , Yoon JH , Yoo JY , Seo YS , Nam SL , Lee JM , Namkoong SE , Kim CK , Kim YW , Ahn WS .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):181-190. English. In Vitro.
Horiike A , Saijo N .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):177-180. English. Review.
Heo DS .
Cancer Res Treat. 2003 Jun;35(3):175-176. English. Editorial.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.