Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Cho SJ , Ryu JK , Myung SJ , Shin CM , Ahn DW , Yu SJ , Yu JW , Paik JH , Kang GH , Lee HS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):278-281. Korean. Case Report.
Kim YD , Nah BK , Hwang JW , Hong HI , Yoon SK , Han KH , Choi HY , Kim KS , Ahn JH , Cheon GJ .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):273-277. Korean. Case Report.
Hwang CW , Lim BW , Ryu U , Kim JH , Park HY , Park KI , Jung SM , Kim KA , Yang JH , Lee JS , Moon YS , Jeon YB , Cho SH , Lee WJ .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):268-272. Korean. Case Report.
Kim TH , Park SH , Oh HJ , Cheung DY , Lee SY , Kim JI , Han JY , Kim JK , Chung KW , Sun HS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):263-267. Korean. Case Report.
Kang HM , Lee JN , Kim MW , Kim CH , Park JH , Yoon JH , Kim HW , Park SK , Park HU , Kim HS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):257-262. Korean. Case Report.
Park JH , Kang HM , Kim MW , Kim CH , Yoon JH , Kim HW , Park SK , Park HU , Ok JH .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):252-256. Korean. Case Report.
Cha BH , Moon DH , Jeon SM , Lee NR , Park KH , Hyun JN , Yoo UJ .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):248-251. Korean. Case Report.
Jeon WJ , Seo JC , Lim SW , Lee KM , Chae HB , Park SM , Bae IH , Kim SJ , Youn SJ .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):243-247. Korean. Case Report.
Kang SA , Kim DY , Kim JH , Kim BC , Chung JB , Kim HR , Kim HG .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):237-242. Korean. Case Report.
Kim YS , Kim N , Kim SH , Park MJ , Lim SH , Yim JY , Cho KR , Kim SS , Eun HW , Cho KS , Choi BI , Jung HC , Song IS , Shin CS , Cho SH , Oh BH .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):229-236. Korean. Original Article.
Moon W , Lee OY , Cho YJ , Yang SY , Park HY , Han SH , Lee HL , Yoon BC , Choi HS , Hahm JS , Lee MH , Lee DH , Kee CS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):216-220. Korean. Original Article.
Sinn DH , Lee JH , Kang TW , Kim J , Choi YS , Park MK , Sohn KM , Rhee PL , Kim JJ , Paik SW , Rhee JC .
Korean J Gastrointest Endosc. 2005 Oct;31(4):211-215. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.