Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Bang S , Jeon TJ , Choi CH , Shin SK , Kim TI , Kim WH , Lee WJ , Kim H .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):58-62. Korean. Case Report.
Kim NR , Kim YH , Choi SJ , Ham JH , Kim IH , Chung IK , Kim HS , Lee MH , Kim SJ , Cho HD .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):52-57. Korean. Case Report.
Choi SH , Chae HS , Kwon JA , Lee JS , Lee BI , Cho YS , Kim SS , Han SW , Lee CD , Choi KY , Jung IS , Sun HS , Ahn CH , Song SH .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):48-51. Korean. Case Report.
Hahn HS , Jung HS , Song SH , Lim DY , Kyung SY , Hwang JK , Chung MG , Koo YS , Kim YK , Kim JH , Park DK , Cho HY .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):43-47. Korean. Case Report.
Leem JM , Choi JH , Park NG , Chae HB , Park SM , Youn SJ , Sung RH , Park KS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):38-42. Korean. Case Report.
Kim CT , Choi J , Kwon JH , Kim JM , Lim SJ , Kim JS , Park JS , Seok JH , Kim YW , Choi J , Park SK , Park HW , Ok JH , Kim HS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):34-37. Korean. Case Report.
Kim JA , Kim KS , Kim HS , Bae SS , Chae HB , Youn SJ , Leem JM , Oh SJ , Choi JH , Bae IH , Sung R .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):30-33. Korean. Case Report.
Baek SJ , Choi DW , Chang YJ , Oh SN , Ahn SH , Kim HJ , Park JJ , Kim JS , Choi YH , Bak YT , Lee CH .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):25-29. Korean. Case Report.
Kwak YG , Jeong S , Lee JW , Lee DH , Kim PS , Kim HG , Cho YB , Kwon KS , Cho HG , Shin YW , Kim YS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):19-24. Korean. Original Article.
Cheon YK , Kim JO , Jung JS , Jang JY , Cheon GJ , Cha SW , Cho JY , Lee JS , Kim YS , Lee MS , Shim CS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):13-18. Korean. Original Article.
Kim JI , Kim SS , Park SH , Han JY , Kim JK , Han SW , Choi KY , Chung IS , Chung KW , Sun HS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):7-12. Korean. Original Article.
Jung GM , Jo NY , Kim HJ , Kim YH , Yeon JE , Park JJ , Kim JS , Byun KS , Bak YT , Lee CH .
Korean J Gastrointest Endosc. 2002 Jul;25(1):1-6. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.