Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 15
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee JH , Lee SJ , Chung JP , Park WH , Seo WT , Han KJ , Park HJ , Song SY , Lee KS , Chung JB , Lee SI , Kang JK .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):676-679. Korean. Case Report.
Chi SW , Chung JP , Park YN , Lee SJ , Lee KS , Moon BS , Song SY , Chung JB , Lee SI , Kang JK , Kim KW , Chi HS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):671-675. Korean. Case Report.
Han ST , Kim SY , Park CS , Cha JM , Ko KH , Lee SW , Park HJ , Joo YH , Seo DW , Lee SK , Kim MH , Min YI .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):666-670. Korean. Case Report.
Kim IH , Pyo SI , Lee YJ , Park SR , Kim HY , Han ST , Park HJ , Joo YH , Seo DW , Lee SK , Kim MH , Min YI .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):662-665. Korean. Case Report.
Kim DH , Chung JR , Lee CH , Han DH , Park ET , Park NH , Choi DH , Suh JH , Park JH .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):658-661. Korean. Case Report.
Lee HH , Lee KS , Jeon WJ , Seo JC , Yang YM , Jeong JB , Choi KW , Chae HB , Pack SM , Youn SJ , Lee SJ .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):654-657. Korean. Case Report.
Ku SY , Kim YK , Lee YS , Kim JK , Choi JY , Kim HS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):649-653. Korean. Case Report.
Park DK , Jeen YT , Chun HJ , Hur BW , Seo YS , Kang CD , Lee JW , Song CW , Um SH , Kim CD , Ryu HS , Hyun JH , Kim IS .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):642-648. Korean. Case Report.
Ha HS , Lee DH , Park SJ , Kim EK , Chung NW , Seong EY , Ko WS , Choi IS , Song CS , Shin YK , Kang KH .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):638-641. Korean. Case Report.
Yeo WC , Lee GS , Kim BI , Lim HS , Hong JM , You KJ , Kim MJ , Lee JG , Byun DI , Yun JH , Min HS , Lee SN .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):633-637. Korean. Original Article.
Kim MH , Lim BC , Park HJ , Lee SK , Kim CD , Roe IH , Kim YT , Song SY , Kim JH , Chung JB , Shim CS , Yoon YB , Min YI , Yang US , Kang JK .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):624-632. Korean. Multicenter Study.
Kim HS , Cho KA , Hwang DY , Kim KU , Kang YW , Park WK , Yoon SG , Lee KR , Lee JK , Kim KY .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):614-623. Korean. Original Article.
Jang YS , Kim SJ , Lee YJ , Lee SH , Seol SY , Chung JM .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):608-613. Korean. Original Article.
Lee JH , Kim HY , Bae YD , Park SH , Shin WG , Kim A , Kim JB , Lee JH , Kim YB , Yoo JY .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):602-607. Korean. Original Article.
Huh KC , Son SH , Hur JW .
Korean J Gastrointest Endosc. 2000 Aug;21(2):593-601. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.