Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 8
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Choi IH , Jang SH , Lee S , Han J , Kim TS , Chung MP .
Tuberc Respir Dis. 2014 Jan;76(1):42-45. English. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2014.76.1.42
Kim DH , Koh KH , Oh HS , Kim SJ , Kang SH , Jung BW , Song JG , Cheon MJ , Yoon SB , Park YW , Ko YM , Lee SH .
Tuberc Respir Dis. 2014 Jan;76(1):38-41. English. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2014.76.1.38
Jeong BH , Kim SY , Jeon K , Huh HJ , Ki CS , Lee NY , Shin SJ , Koh WJ .
Tuberc Respir Dis. 2014 Jan;76(1):30-33. English. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2014.76.1.30
Kim CH , Kim JY , Hwang YI , Lee CY , Choi JH , Park YB , Jang SH , Woo H , Kim DG , Lee MG , Hyun IG , Jung KS , Kim HS .
Tuberc Respir Dis. 2014 Jan;76(1):23-29. English. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2014.76.1.23
Lee KS , Chung JY , Jung YJ , Chung WY , Park JH , Sheen SS , Lee KB , Park KJ .
Tuberc Respir Dis. 2014 Jan;76(1):15-22. English. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2014.76.1.15
Lee JE , Chung CU .
Tuberc Respir Dis. 2014 Jan;76(1):1-7. English. Review. https://doi.org/10.4046/trd.2014.76.1.1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.