Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 7
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Ahn YH , Song MJ , Park SH .
Tuberc Respir Dis. 2012 Jun;72(6):507-510. English. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2012.72.6.507
Kwak HJ , Moon JY , Kim SI , Kim TH , Sohn JW , Kim SH , Shin DH , Park SS , Chung WS , Yoon HJ .
Tuberc Respir Dis. 2012 Jun;72(6):501-506. English. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2012.72.6.501
Lee MC , Kim HY , Kong SG , Kim YM , Park SE , Im YT , Park HJ .
Tuberc Respir Dis. 2012 Jun;72(6):493-500. English. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2012.72.6.493
Kim HJ , Kim SW , Lee HY , Kang HH , Kang JY , Kim JS , Kim MS , Kim SS , Kim JW , Yun HG , Kim CH , Kim KH , Moon HS , Cho KJ , Moon SH , Lee SH .
Tuberc Respir Dis. 2012 Jun;72(6):486-492. English. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2012.72.6.486
Park YS , Lee J , Lee SM , Yim JJ , Kim YW , Han SK , Yoo CG .
Tuberc Respir Dis. 2012 Jun;72(6):481-485. English. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2012.72.6.481
Lee J , Yun YJ , Kqueen CY , Lee JH , Kim HY , Kim YR , Kook YH , Lee KH .
Tuberc Respir Dis. 2012 Jun;72(6):475-480. English. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2012.72.6.475
Lee BY , Lee S , Lee JS , Song JW , Lee SD , Jang SH , Jung KS , Hwang YI , Oh YM .
Tuberc Respir Dis. 2012 Jun;72(6):467-474. English. Validation Studies. https://doi.org/10.4046/trd.2012.72.6.467
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.