Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park SH , Jeon YJ , Kwon KY , Han SB .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):94-99. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.94
Oh IJ , Jeong JP , Kim SO , Son JG , Ban HJ , Lim JH , Cho GJ , Ju JY , Kim KS , Kim YI , Lim SC , Kim YC .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):88-93. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.88
Sim YS , Lee JH , Ryu YJ , Chun EM , Kim YK , Sung SH , Ahn JH , Chang JH .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):83-87. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.83
Cho JH , Kim KU , Park HK , Jeong YJ , Kim YD , Kim YS , Lee MK , Park SK .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):78-82. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.78
Lee JB , Sim YS , Noh YW , Park HS , Tae CH , Lim SY , Jun YH , Ryu YJ , Chun EM , Lee JH , Chang JH , Moon JW .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):72-77. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.72
Ko KT , Na DJ , Han SH , Jung SS , Moon KM , Kim DJ , Lee YD , Cho YS , Han MS .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):67-71. English. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.67
Lee YJ , Joung MK , Chung CU , Park JW , Shin JY , Jung SY , Lee JE , Park HS , Jung SS , Kim JO , Kim SY .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):59-66. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.59
Sung JH , Lee ME , Han SS , Lee SJ , Ha KS , Kim WJ .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):52-58. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.52
Lee YJ , Park MY , Kang YA , Kwon SY , Yoon HI , Lee JH , Lee CT .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):42-51. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.42
Kim YJ , Cha SI , Kwon JS , Yoo SS , Jun HJ , Kim EJ , Kim CH , Park JY , Jung TH .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):24-30. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.24
Jeon EJ , Kwak HW , Song JH , Lee YW , Jeong JW , Choi JC , Shin JW , Kim JY , Park IW , Choi BW .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):17-23. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.17
Kim JY .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):13-16. Korean. Review. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.13
Choi SJ .
Tuberc Respir Dis. 2007 Jul;63(1):5-12. Korean. Review. https://doi.org/10.4046/trd.2007.63.1.5
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.